Kallelse till årsmöte 2013

Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 25 april kl 17.30 (precis) i Stadsbiblioteket,
Kerstin Ekmansalen. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl 18.00.

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.
8. Val av ledamöter i styrelsen.
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
10. Utseende av valberedning.
11. Fastställande av årsavgiften.
12. Behandling av inkomna motioner
13. Ändring av stadgar.
14. Övriga frågor.

Inbjudan till program efter årsmötet

Hur kan konstmuseifrågan bäst lösas? Paneldebatt med Mats Törngren, journalist, som debattledare.
Direkt efter årsmötet inbjuds medlemmarna till en paneldebatt med inbjudna inledare samt inbjudna
intressenter i publiken. Debatten beräknas starta kl 18 precis och pågå till kl 19.30.
Föreningen har under hösten 2012 arrangerat en föreläsningsserie på temat Nytt eller gammalt
konstmuseum: När, var och hur? Ett antal föreläsare har närmat sig ämnet från olika utgångspunkter och
olika uppfattningar; ska slottet i ny gestalt bli konstmuseum eller ska ett nytt hus byggas för konsten?
Föreläsningsserien fortsätter under våren avslutas med denna debatt vid årsmötet.
Missa inte detta tillfälle att göra din åsikt hörd!
Varmt välkommen!

OBS! För att förenkla administrationen och lätt kunna nå medlemmarna med information och meddelanden är vi tacksamma för
uppgift om e-postadress. Glöm inte heller att informera oss om ändrad e-postadress eller ändring av postadress!
Kompletteringar och adressändringar meddelas till info@vardauppsala.se eller på tel 018-10 50 46.

Program för våren 2013
NYTT ELLER NYGAMMALT KONSTMUSEUM: NÄR, VAR, HUR?
7 februari Konstnären Anders Rönnlund, tf ordförande i Konstens Hus Nu:
Varför Uppsala bör bygga ett nytt hus för konsten
21 februari Daniel Werkmäster, konsthallschef, Norrtälje:
Smultron i Uppsalas konstträdgård. En presentation av konstsamlingar i Uppsala
7 mars Lars Lambert, författare, kulturdebattör mm:
Fem eller femtio favoriter bland Europas konstmuseer

Samt omedelbart efter årsmötet:

25 april kl 18.00 Allmän debatt på temat Nytt eller gammalt konstmuseum: När, var och hur?
Tid: Kl 18.30 – 19.30 Obs 24 april, kl 18 precis.
Lokal: Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen. Hiss t h, 1 tr.
Inträde: Avgift per föreläsning: medlemmar 40 kr, icke medlemmar 60 kr.
Medlemskap

Föreningen Vårda Uppsala värnar om en stadsutveckling som främjar en god stadsmiljö och som innebär
att den klassiska uppsalamiljön och stadens särart bevaras. Föreningen verkar i detta syfte genom att
skriva remissyttranden och artiklar i planfrågor, ordna föreläsningar och debatter samt genom att utge
böcker. I vår utåtriktade verksamhet har vi glädjen att träffa våra medlemmar och vi hoppas att alltfler vill
stödja vår verksamhet. Hjälp oss gärna att intressera fler uppsalabor och andra att bli medlemmar!
Medlemskap tecknas genom inbetalning av årsavgiften på plusgiro 36700-3. Avgiften är oförändrad 125
kr samt 25 kr för ytterligare familjemedlem. Ange namn, adress samt ”medlem” vid inbetalningen.
Meddela också gärna e-postadress till info@vardauppsala.se.

………

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 194. Styrelse: Kristina Berglund (ordförande), PO Sporrong (vice ordförande),
Ulla Björkman, Carl Erik Bergold, Sten Åke Bylund, Kristina Dahlberg, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Finn
Landegren, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg
Zeitler.
Styrelsen har sammanträtt tio gånger under verksamhetsåret.
Revisorer: Torsten Lidberg och Kia Lindblom. Suppleanter: Gunnar Ekman och Anna Hultquist.
Valberedning: Anna Nilsén (sammankallande) och Anders Lönnqvist.
Arkivarie: Lars Otto Berg.
Föreningen har genom dom 2012-12-07 i Mark- och miljödomstolen tillerkänts rätt att överklaga
detaljplanebeslut. Läs mer på föreningens hemsida, länkar startsida och övrigt.

Utåtriktad verksamhet

Efter årsmötet den 19 april utdelades föreningens diplom avseende värdefulla insatser för Uppsalas
stadsmiljö till Brf Dragarbrunn 63, som på ett förtjänstfullt sätt har upprustat ett bostadshus från 1860-talet
inom föreningens fastighet. Därefter följde en debatt på temat Utveckla Uppsalas kransorter med
inledningsanförande av Kristina Berglund och förberedda inlägg av Göran Carlén och Johan Cejie.
I samband med årsmötet presenterade föreningen också en rapport på detta tema. Rapporten innehåller
goda exempel för inspiration samt en skiss till utveckling av kransorten Skyttorp till trädgårdsstad.

Åtta principer för en god stadsmiljö.

Föreningen inbjöd till tre seminarier på detta tema 2011. Under 2012
inbjöds till ett seminarium den 19 nov för tjänstemän i kommunen samt personal från Upplandsmuseet.
Uppsala: glimtar av historia och blickar mot framtiden. Föreläsningsserie hösten 2011 – våren 2012.
23 feb Ingemar Ehlin, bibliotekarie: Uppsala universitet bygger: en arkitektonisk exposé
8 mars Gunnar Lund, uppsalaföretagare: Om Petterslund på 40- och 50-talen: Miljö och människor
22 mars Elsie Johansson, författare: Uppsala öster om ån – tankar, minnen
Nytt eller nygammalt konstmuseum: när, var och hur? Föreläsningsserie hösten 2012 – våren 2013.
11 okt Elisabeth Fagerstedt, museichef: Slottet som konstmuseum. Fördelar och nackdelar
25 okt Sten Bernhardsson, kulturchef: Slottet i ny gestalt blir nytt konstmuseum

Skrivelser

Föreningen har under året avgivit totalt 29 remissyttranden och skrivelser till kommunen:
2012-01-20 ang. ob för Bladåkers kyrkomiljö. Samråd.
2012-01-26 ang. dpl för kv Kristinastigen inom Sävja 1:55. Samråd.
2012-02-16 ang. ob för Tensta kyrkomiljö. Samråd.
2012-02-16 ang. ob för Faringe kyrkby samt delar av Lundby och Täby ägor. Samråd.
2012-03-20 ang. dpl för kv Sverker. Samråd.
2012-03-22 ang. utredningsområdet Marielund. Skrivelse till KS.
2012-05-09 ang. pågående dpl-arbete för Linnéträdgården (del av kv Örtedalen).
2012-05-13 ang. dpl för del av kv Svalan. Samråd.
2012-05-22 ang. kv Seminariet. Överklagande av antagandebeslut.
2012-05-31 ang. dpl för del av och utökning av kv Stormhatten. Samråd.
2012-06-09 ang. dpl för Rickomberga 21:5. Samråd.
2012-06-09 ang. dpl för Sydöstra Fullerö. Överklagande av antagandebeslut.
2012-06-17 ang. dpl för Norby 31:74, mellan Blodstensvägen och Norbyvägen. Samråd.
2012-07-27 ang. dpl för del av kv Hovstallängen. Utställning.
2012-09-14 ang. dpl för del av kv Gudmund, Luthagen. Samråd.
2012-09-21 ang. dpl för Danmarks-Kumla 1:4, 5:1, 9:1 m fl. Granskning.
2012-09-30 ang. förslag till planprogram för lokalisering av nytt kraftvärmeverk. Samråd.
2012-09-30 ang. dpl för Lytta 5:1. Utställning.
2012-09-30 ang. dpl för Börje-Hässelby 1:2 m fl. Samråd.
2012-09-30 ang. dpl för del av kv Svalan, Dragarbrunn 20:4 m fl. Utställning.
2012-10-20 ang. cykelparkering på Östra Ågatan mellan Klostergatan och Dombron.
2012-10-25 ang. ob för Knutby kyrkomiljö. Samråd.
2012-10-25 ang. dpl för Svartbäcken 1:5, del av. Samråd.
2012-10-30 ang. dpl för kv Sverker. Granskning.
2012-11-05 ang. dpl för bostäder vid Stenhagens centrum samt dpl för 11:33, del av. Granskning.
2012-11-12 ang. förslag till dpl för Husbyborg 1:82 m fl. Samråd.
2012-11-23 ang. dpl för Tryffelvägen, del av Norby 31:52. Samråd.
2012-12-06 ang. dpl för kv Munken, del av. Planbesked.
2012-12-28 ang. dpl för kv Bernadotte. Samråd.
Artiklar. Föreningen har under året skrivit tre artiklar som publicerats i UNT:
2012-03-05 Agera innan det är för sent (ang. kv Seminariet).
2012-04-03 Offra inte lönnarna i Sala Backe.(ang. planprogram för Östra Sala Backe).
2012-10-02 Man kan ändå inte bräcka slottet (ang. förslag till ny administrationsbyggnad för Universitetet).
Skrivelserna och artiklarna finns tillgängliga på föreningens hemsida : www.vardauppsala.se där de kan läsas i sin helhet.

Angående höstutskicket 2012
Föreningen beklagar mycket att betalningspåminnelse pga ett missöde vid utsändandet av höstbrevet tillställdes
samtliga medlemmar och styrelseledamöter och inte bara dem som missat att betala årsavgiften.
Vi hoppas att i samband med detta utskick kunna reparera vårt misstag. Den medlem som inte får
det traditionella inbetalningskortet är alltså bland dem som genom detta misstag fått betala
dubbel avgift och skall givetvis inte betala någon avgift för år 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *