ang dpl för kv Bredablick, del av. Dnr PLA 2012-20195. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till

Kommunstyrelsen   och    Plan- och byggnadsnämnden                                                                                                2013-11-27

Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Ang- detaljplan för kv. Bredablick, del av. Dnr PLA 2012-20195. Samråd.

Med anledning av plan- och byggnadsnämndens remiss i rubricerade ärende får Föreningen Vårda Uppsala, (FVU), anföra följande:

FVU:s synpunkter

Processen

Kommunen anför i sitt senaste beslut om IVE (inriktning, verksamhet, ekonomi) 2014-2017 beträffande stadsutveckling att kravet ökar på systematisk öppenhet, tydlighet och öppenhet för att svara upp mot övriga aktörers och medborgares krav på delaktighet i utvecklingen.

Föreliggande plan har tagits fram som s.k. byggherreplan på uppdrag av byggherren, Kungsblick AB, som är ett samägt projektbolag bildat av fastighetsägarna Impress AB och HSB som omger planområdet. Dessa har tillsammans anlitat tre olika arkitektkontor som genom parallella uppdrag utarbetat förslag till ny bostadsbebyggelse inom planområdet. Vinnande förslag har enligt föreliggande planhandling utsetts av byggherren i samråd med Uppsala kommun genom plan- och byggnadsnämndens presidium. Planen förutsätts efter sedvanlig planprocess med samråd och granskning härefter antas direkt av nämnden enligt delegation, dvs utan behandling i kommunfullmäktige.

Plan- och byggnadsnämndens presidium fungerar i detta ärende således såväl som jury vid framtagandet av föreliggande byggherreplan som myndighetsföreträdare i planprocessen. Detta innebär att presidiet redan före den demokratiska planprocessen troligen slutligt bestämt sig för förslagets utformning, vilket innebär risk för att den demokratiska processen mest blir ett nödvändigt efterspel till ett redan fattat beslut. Det är anmärkningsvärt att inte alla tre arkitektförslagen öppet redovisats för sakägare och andra berörda med tillfälle att ge synpunkter före beslut om det förslag som nu prövas i detaljplan. Detta är ju just poängen med parallella uppdrag, där idén är att arkitektkontoren arbetar utifrån olika direktiv och i öppen dialog med uppdragsgivaren under arbetsprocessen. Här skulle sakägare och andra berörda kunnat tillföra värdefull information i ett tidigt skede av planarbetet. Hanteringen av ärendet synes sålunda inte överensstämma med det krav på delaktighet som anges i beslutet om IVE.

Planförslaget

Kvarteret Bredablick ingår i Uppsala stadskärna som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården (K 40 A). Hela stadskärnan förklarades som särskilt värdefull bebyggelsemiljö vid kommunfullmäktiges beslut 1988 (U 20). I översiktsplan 2010 anges att ”Ett av stadens kännetecken är den begränsade höjden hos den historiska stadskärnans bebyggelse, som därmed utgör fond till stadens märkesbyggnader” (sid 74). I översiktsplanen anges vidare som riktlinje för planläggning bl a att ”Inom den historiska stadskärnan ska byggnadshöjderna hållas nere och vid ny- och ombyggnad ska hänsyn tas till omgivningen” (sid 42).

FVU är positiv till en måttlig förtätning av bebyggelsen i kv Bredablick. Kommunens ambition att göra denna del av stadskärnan mer stadsmässig med bl.a. lokaler i bottenvåningen och nya bostäder är positiv. Det är vidare positivt att den nya bebyggelsen vid Kungsgatan anpassats till omgivande hushöjder vid denna gata.

FVU anser dock att tiovåningshuset ej kan accepteras. Detta punkthus blir en främmande och starkt avvikande byggnadskropp både med hänsyn till att skalan och siluetten bryts i den historiska stadskärnan och med hänsyn till närheten till det kulturhistoriskt unika Svartbäcksområdet med Linnéträdgården. Det föreslagna punkthuset strider mot den av kommunfullmäktige antagna översiktsplan 2010 med dess riktlinje för nybyggande i stadskärnan. Enligt FVU:s bedömning skulle ett genomförande av punkthuset innebära påtaglig skada på riksintresset.

Vidare är exploateringsgraden alldeles för hög. Fastighetens yta är ca 1100 m2 och den föreslagna byggrätten är ca 6980 m² vilket innebär ett nettoexploateringstal på 6,35! I planhandlingen anges att ”en av de bärande idéerna bakom kompletteringen av bostadsbebyggelsen i kv Bredablick är att förhöja vistelsekvaliteterna i kvarterets båda gårdsmiljöer.” Detta är en djupt osaklig beskrivning; Det man åstadkommer är tvärtom, trots planer på planteringar mm, att gårdsytan minskar kraftigt, att man förlorar möjligheten att utveckla ett större sammanhängande gårdsrum eftersom gården delas i två mindre gårdar samt att gårdarna för det mesta kommer att ligga i skugga. Även lägenheterna runt gården förlorar solinfall och dagsljus.

FVU föreslår därför att byggnadshöjden i projektet begränsas till högst fem till sex våningar. Hushöjden i östra delen skulle med fördel kunna vara ännu lägre, fyra våningar, för att begränsa de negativa effekterna för de befintliga husen vad gäller minskat solinfall och dagsljus. En begränsning av hushöjderna innebär också att bostadsgårdarnas kvalitet ökar genom flera soltimmar under dagen.

Sammanfattning

FVU anser sammanfattningsvis följande:

  • Det är positivt med en måttlig förtätning av kvarteret Bredablick samt att lokaler planeras i bottenvåningen för verksamheter som bidrar till ett ökat stadsliv.
  • Den höga hushöjden i kvarterets inre avstyrks med hänsyn till att projektet ej är förenligt med den riktlinje i Översiktsplan 2010 som anger att byggnadshöjden ska hållas nere i den historiska stadskärnan samt att ett genomförande bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.
  • Den extremt höga exploateringsgraden bör minskas kraftigt för att gårdarna ska få en högre kvalitet för vistelse samt för att nybygget inte ska medföra minskat solinfall och dagsljus i lägenheterna i de befintliga husen.
  • Det är anmärkningsvärt att inte processen med parallella uppdrag ingår i den demokratiska processen bl a mot bakgrund av kommunens ambition om ökad delaktighet i planprocessen enligt IVE.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund                Sten Åke Bylund                 PO Sporrong

Ordförande                         1:e vice ordförande             2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *