ang dpl för kv Gunnar och Högne, dnr 2012/20212-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                                       2014-06-13

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Gunnar och Högne, Uppsala kommun. Dnr 2012/20212-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd       t o m 2014-06-13. Syftet med planen är att skapa ytterligare bostäder och lokaler i kvarteren, samt att riva lågdelen av Samariterhemmets nya sjukhus för att göra den nya bebyggelsen möjlig.

Kv Högne rymmer en av stadens verkligt märkliga miljöer, arkitekten Carl Bergstens Samariterhemsbyggnader från början av förra århundradet. Bergsten var en av sin tids stora arkitekter och hans främsta verk är kanske Liljevalchs konsthall i Stockholm.

FVUs synpunkter

Bland handlingarna har vi tagit del av Karl Johan Eklunds kulturhistoriska utredning, och finner att hänsyn till de rekommendationer som berör kvarteren i vissa fall har tagits i detaljplanen.

Främst då i kv Högne:

Punkt 1 som innebär att den på 60-talet okänsligt motbyggda norrfasaden på Diakonisshuset (Carl Bergsten 1916) friläggs och återställs.

Punkt 3 som innebär att också gårdsfasaden på det Gamla sjukhusets tillbyggnad (Carl Bergsten 1925) friläggs och återställs.

Punkt 4 som innebär att den urschaktade ekonomigården återställs till ursprunglig nivå.

Det är viktigt att också övriga delar av de åtta rekommendationerna följs. Särskilt då återställandet av den delvis förändrade trädgården mot söder. Denna muromgärdade klosterlika miljö, som utgörs av de äldre byggnaderna och deras trädgård, är en av Uppsalas pärlor. Karl Johan Eklund slår fast att särskilt Diakonisshuset är av byggnadsminnesklass.

Mot bakgrund av detta konstaterar vi beträffande kv Högne:

Den föreslagna byggnaden mot Kungsgatan behöver sänkas till tre våningar i den nedre delen och i den indragna delen till totalt sex våningar. Det är typiskt för vår tids desperata jakt på fler bostäder att man i planbeskrivningen relaterar den nya byggnadens höjd till sjukhusbyggnaden från 60-talet, vilken i detta komplex av byggnader är en viktig tidsmarkering men bör förbli den högsta byggnaden i kvarteret. Ytterligare en byggnad av samma höjd skulle verka synnerligen tyngande och skada helhetsintrycket av kvarteret. Betydligt större skäl föreligger att relatera den planerade byggnaden till Bergstens Diakonisshus, med dess höga arkitektoniska och därmed också stadsbildsmässiga kvaliteter. Gör man det, ser man tydligt i perspektiven att den låga delen inte skall vara högre än tre våningar för att underordna sig Bergstens takfot och att den höga delen skall vara högst sex våningar för att matcha nocken på Diakonisshuset. Dessutom skulle en indragning av hela den nya byggnaden med ett par meter säkerställa att Diakonisshusets gavel träder fram i Kungsgatans perspektiv på det karaktäristiska sätt den alltid gjort,  Kungsgatan har inte råd att förlora något livande inslag, även om planeringen av stationsområdet inneburit en klar förbättring.

Den inre nybyggnaden mot Grimhild kan behålla sina sju våningar. FVU anser att Diakonisshuset inklusive trädgården och stora delar av den vackra interiören skall få bästa tänkbara skydd för framtiden med hänsyn till det höga kulturhistoriska värdet och därför betecknas med stort Q i detaljplanen.

Vidare bör mot bakgrund av den kulturhistoriska utredningen ett gestaltningsprogram biläggas detaljplanen. Programmet bör innehålla riktlinjer som garanterar att de nya byggnaderna utformas med ett gott samspel med den äldre värdefulla bebyggelsen. Alternativt kan detaljplanen förses med motsvarande bestämmelser för att uppnå en god anpassning

En byggnad i kv Högne från vår tid, av Johan Celsings kontor, kan med de förändringar vi föreslår bli ett tillskott i staden.

I kv Gunnar anser vi att byggnaden mot Kungsängsgatan bör behålla sina fyra våningar för att bevara skalan i gaturummet.

Sammanfattning

  • Samariterhemmet och dess trädgård utgör en enastående miljö av högt kulturhistoriskt värde. Det är därför synnerligen angeläget att samtliga åtta rekommendationer i Karl Johan Eklunds kulturhistoriska utredning följs vid utformningen av detaljplanen.
  • Den nya byggnaden utmed Kungsgatan bör sänkas till totalt tre våningar i den lägre delen och till totalt sex våningar i den högre delen, för att underordna sig takfoten på Diakonisshuset och samspela med dess taknock. Vidare bör byggnaden dras in från Kungsgatan för att Diakonisshusets gavel fortfarande ska träda fram i Kungsgatans gatubild på samma intressanta sätt som hittills.
  • Det är viktigt att säkerställa bevarandet av Samariterhemmet jämte dess park med beteckningen Q i detaljplanen samt att säkerställa att de nya byggnaderna samspelar väl med Samariterhemmet genom att ett gestaltningsprogram bifogas detaljplanen, alternativt genom särskilda utformningsbestämmelser.
  • Byggnadshöjden fyra våningar mot Kungsängsgatan bör bestå för att inte förrycka den måttfulla skalan i gaturummet.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund                PO Sporrong

Ordförande                         2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *