ang dpl för Sydöstra Fullerö i Uppsala kommun, till Svea Hovrätt

Föreningen Vårda Uppsala

Svea Hovrätt,   Rotel 0602,  Mark- och miljödomstolen                                                      2014-12-26

E-post: svea.avd6@dom.se

Mål nr. P 5840-14  060207

Ang. detaljplan för Sydöstra Fullerö i Uppsala kommun.Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har beretts tillfälle till yttrande över handlingar i ärendet Detaljplan för Sydöstra Fullerö och ber att få anföra följande kommentarer:

Yttrande från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Kommentar: Yttrandet överensstämmer med FVU:s uppfattning.

Yttrande från Uppsala kommun.

Kommentar: Om det rödskrafferade området av detaljplanen upphävs enligt kommunens redovisning och medgivande, dvs frånsett tillfartsvägen och eventuellt även området för trafikantservice, bedömer FVU att risk för påtaglig skada på riksintresset ej föreligger.

Yttrande från Fullerö Park AB (FPAB)

Kommentar: Inledningsvis konstaterar FVU att de flesta aspekter som FPAB tar upp har tidigare behandlats i FVU:s  skrivelser med överklagande av kommunens, länsstyrelsens resp. mark- och miljödomstolens beslut. Här följer dock några tillägg.

FPAB hävdar att ”avsättande av ett riksintresseområde alltid innebär en avvägning mellan å ena sidan de intressen som uppbär riksintressen och å den andra samhälleliga intressen”.

Kommentar: Detta är en missuppfattning. Idén med riksintressen är just att värdet, i detta fall det kulturhistoriska värdet, är så högt att detta ska skyddas från påtaglig skada.

FPAB för en argumentation om att man inte bör låta riksintresset påverka användningen av angränsande områden, inte minst när det är fråga om riksintressen som omfattar stora ytor. FPAB utför i detta sammanhang en sifferexercis med yt- och avståndsberäkningar för att försöka bevisa att det inte är fråga om påtaglig skada på riksintresset.

Kommentar: Påverkan på riksintresset kan inte diskuteras i matematiska termer utan måste bedömas på andra grunder utifrån förutsättningarna i varje särskilt fall. Som FVU tidigare anfört, bl a i överklagandeskrivelsen till MMD (2014-01-26), skulle ett genomförande av projektet Sydöstra Fullerö medföra att en helhetsmiljö, vars värde till stor del ligger just i helheten – skärs av. Härigenom skulle upplevelsen av områdets enastående värden påverkas och förståelsen minska för hur kulturlandskapet förändrats alltsedan forntiden. Det framgår av RAÄ:s skrivelse att ämbetet delar denna uppfattning.

FPAB påstår ”att vad RAÄ anger om utblickar, siktlinjer och läsbarhet samt om tidsaspekten helt saknar relevans”.

Kommentar: Den stora volym anläggningen utgör kommer att exponeras mot landskapet, först utan trädridå och därefter med trädridå. Även när trädridån vuxit upp kommer den att uppfattas som ett onaturligt inslag i landskapet både till form, höjd och med hänsyn till att den består av endast ett växtslag, troligen gran. Både under den tid trädridån växer upp och när den vuxit upp blir den storskaliga anläggningen således att synnerligen störande och dominerande inslag i denna känsliga landskapsbild.

FPAB invänder mot argumentet att projektet skulle medföra ”kumulativa effekter” vad gäller påverkan på riksintresset.

Kommentar: Avgörandet huruvida påtaglig skada på riksintresset föreligger måste baseras på en helhetsbedömning och inte bara på bedömning av det aktuella projektet. Om tillåtligheten av projekt efter projekt bedöms enbart utifrån varje projekts egna förutsättningar är risken stor att riksintresset successivt helt förstörs. FVU konstaterar att också RAÄ anser att det genomförda vägbygget minskar utrymmet för ytterligare negativ påverkan på riksintresset.

I övrigt hänvisar FVU till sina tidigare skrivelser i ärendet.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund               Ulla Björkman

Ordförande                          Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *