ang dpl för kv Fältläkaren, dnr 2013-002906. Samråd

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                             2014-11-06

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Fältläkaren, Uppsala kommun, dnr 2013-002906. Samråd

FVU har inget att anmärka på att nya bostadshus uppförs i detta läge, men stor hänsyn måste tas till bakomliggande kvarter när man bygger söder om befintliga bostadsområden med solbelysta gårdar och utsikt mot öppna ytor, som annars riskerar att skuggas. De nya byggnadskropparna är både bredare och högre än byggnaderna i kv Haubitsen.

Tidigare parkmark omvandlas här till gång. och cykelväg mellan den gamla och den tillkommande bebyggelsen.

Byggnadsgränsen bör flyttas söderut och bebyggelsen anpassas i höjd till fyra våningar. Förläggning av samtliga byggnader i sydöst-nordvästlig riktning är det minst ogynnsamma av de två förslagen.

Möjligen skulle tre punkthus i fem våningar ge något bättre förutsättningar. Man skulle därigenom vinna åtskilligt både i fråga om luftighet och genomsiktlighet.

Uppsala dag som ovan

Olof Antell

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *