ang kv Arne Tiselius, dpl för del av , dnr 2013-1707. Granskning

Till

Plan och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                       2016- 06-29

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang kv Arne Tiselius, detaljplan för del av,  dnr 2013-1707. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av handlingarna och vill anföra följande.

Då vi inte finner att några uppenbara förändringar gjorts i förhållande till den plan som var ute på samråd, upprepar vi våra välgrundade förslag till förbättringar genom att bilägga vårt svar på samrådet (av den 2016-01-11) och hänvisar till detta.

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong, tf ordf

Bilaga, se nästa sida.

_____________________________________________________________________________________

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                        2016-01-11

753 75  Uppsala

Ang. detaljplan för del av kvarteret Arne Tiselius, Dnr. 2013-1707. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m  2016-01-12 och vill anföra följande.

Planen omfattar ett område med varierad topografi och en inramning av bebyggelse med t skiftande karaktär vilket även borde vara utgångspunkt för hur nytillskotten skall hanteras. Det vore dock en fördel om byggnaderna i form färg och skala anpassas till byggnaderna söder om planområdet.

Planen anger bostadslängor i 4-6 våningar kring en gård upphöjd över ett garageplan. En kompakt anläggning som knappast kan sägas samspela med omgivningen. Sluttningsläget borde hanteras på ett sätt som bättre utgår från topografin och balanserar skalorna i omgivningen.

I planbeskrivningen framhålls (s.4) en lösning med gestaltning som bidrar till att ”en boendemiljö skapas med goda ljud och ljusförhållanden.” Solstudierna (s 21) visar, tvärtom, hur den kringbyggda gården blir skuggad till och med sommartid, byggnadshöjden borde därför sänkas till 5

våningar.  Det vore en fördel om den södra och östra längan byggdes samman för att minska bullret från Luthagsleden.

Förslaget anger varierade hushöjder, men borde då bättre anpassas till topografi och hänsyn ljusförhållanden. Nu föreslås en sexvåningslänga som en skärm i söderläge, höjden borde sänkas till 4-5 våningar i likhet med nuvarande byggnad i söder där tre hopfogade huskroppar, förskjutna i höjdled tar upp nivåskillnaden längs gatan på ett lyckat sätt. Detta skulle ge bättre ljusförhållande på gården. Den västra längan skulle med fördel kunna vridas något parallellt med Gösta Wahlströms väg medan den norra längan kunde läggas närmare Otto Myrbergs väg mot nordost, vilket skulle ge ett större gårdsrum.

Infarterna till garagen under gården borde flyttas mot Otto Myrbergs väg vilket skulle minska trafiken i området.

Uppsala dag som ovan

Olof Antell, ordförande                                                           Carl Erik Bergold, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *