ang detaljplan för Nyby Centrum (dnr 2004/20088-1)

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080228
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Nyby Centrum (dnr 2004/20088-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med
anledning härav framföra följande synpunkter.

Planens syfte:
Detaljplanen syftar till att planlägga fastigheten för bostadsbebyggelse i för senior- och vårdboende.

Placering och dagens bruk:
Planområdet är beläget mitt i stadsdelen Nyby i Gamla Uppsala och är planerat som dess stadsdelscentrum med affärer och lokaler för närvård. På fastigheten finns idag centrumbebyggelse i en våning från 1970-talets början. Verksamhet som fortfarande finns inom detaljplansområdet är Nyby fritidsgård.

Några viktiga punkter i planen enligt Föreningen vårda Uppsala:
• Planen avser att skapa vård- och äldreboende i Nyby. Därmed följer den kommunens äldrepolitiska program att dessa former av boende ska lokaliseras till befintliga bostadsområden
• Den planerade bebyggelsen som föreslås i planen ska tillåtas i en höjd av fyra våningar
• Planen avser att bibehålla tillgänglighet på gator gång- och cykelvägar i kvarteret
• Bostadsbebyggelsen föreslås bli kompletterad med centrumfunktioner i bottenvåningen för närservice
• I planen ges endast utrymme för mindre lokalbussar

Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter och kommentarer till planen:
Föreningen vårda Uppsala anser att det är beklagligt att centrumanläggningarna i bostadsområden uppförda under 1960- och 1970-talen försvinner eller byggs om för annan verksamhet. Dessa centrum uppfördes som en viktig komponent för stadsdelens vardagsliv och gav också möjlighet till en närservice i området. Att idag ingen verksamhet bär sig i anläggningen är beklagligt men det är därför av stor vikt att det i planen möjliggörs för kommersiell närserviceverksamhet i bottenvåningarna i den nya bostadsbebyggelsen. Exploateringen av planområdets yta är också relativt stor varför vi också ser det som väsentligt att innergårdar och närområde förblir offentliga i möjligaste mån. Bebyggelsen avses tillåtas upp till fyra våningar. Därmed kommer skalan och förtätningen av området bli stor. Att dra ner våningsantalet till två eller tre våningar skulle ge ett luftigare och trivsammare område. Föreningen vårda Uppsala anser att detaljplanens och Uppsala kommuns äldrepolitiska program som strävar efter att vård och äldreboende placeras i stadsdelarna är berömvärt. Det är av stor vikt för alla bostadsområden att det finns en blandad åldersstruktur. Det kan ses som ett mervärde för stadsdelslivet och alla boende i området. Därmed stöder vi också intentionen att få in denna form av boende i området.

• FVU anser att områdets offentliga rum beaktas och förstärks i planområdet. FVU anser det av vikt att den skyddade innergården i den nya bostadsbebyggelsen förblir offentlig mark. Annars kommer det offentliga rummet i området begränsas i allt för hög grad.
• FVU anser att en sänkning av den föreslagna bebyggelsehöjden med en eller två våningar skulle gynna områdets karaktär, behålla en del av originalplanens intentioner och ge ett luftigare och trivsammare närområde.
• Det är också av yttersta vikt att det skrivs in i planen att bottenvåningarna i bebyggelsen ska kunna upplåtas till kommersiell närservice. I området är närservicen i form av mindre affärer dålig. Att skapa möjligheter för nya affärer att lokaliseras i byggnaderna är av vikt för såväl den nya bebyggelsen som kringliggande bostadsbebyggelse.
• FVU önskar att man ser över i planen möjligheterna för kollektivtrafiken att i en framtid ta sig fram till stadsdelens mitt.

Föreningen vårda Uppsala har som redovisats vissa synpunkter på planen men finner intentionen i att föra in äldre- och vårdboende i området som mycket berömvärd.
För Föreningen vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *