ang dpl för kv. Torget Dnr 2004/20057-1. Utställd plan


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080309
Stadsbyggnadskontoret
753 73 Uppsala

angående detaljplan för kv. Torget Dnr 2004/20057-1. Utställningshandling.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har med förvåning tagit del av rubricerad utställnings-handling och ber att, eftersom förslaget går stick i stäv med det som föreningen trodde vara resultatet av samrådet, få avge en del kritiska synpunkter. Dessa sammanfaller till stor del med dem föreningen avgav i samband med detaljplaneförfarandet,

Syfte

Programmet har till syfte att möjliggöra en påbyggnad av befintlig kontors- och affärsbebyggelse med ytterligare kontorslokaler samt bostäder.

Förutsättningar

• För planområdet gäller ÖP för Uppsala stad 2002, där området anges som stadsbygd.

• Gällande detaljplan PL 34D ger möjlighet till handel i en till fyra våningar.

• Angränsande parkmark, Klosterparken, består av rester efter ett franciskankloster. Byggnadernas läge och form är markerade med murar och stenläggning tillsammans med pergolor och växtlighet.

• Befintlig bebyggelse inom planområdet ritades 1965 av Haubro Nielsen arkitektbyrå AB, Stockolm. Byggnaden ingår i den ännu inte färdigställda inventering av kulturarv som pågår i ett samarbete mellan Länstyrelsen, Upplandsmuseet och Uppsala kommun. Preliminärt kommer byggnadens särdrag i form av släta, ljusa fasader med mörka fönsterband att beskrivas som värda att beakta vid eventuell ombyggnad.

Förslag till ny detaljplan

Förslaget sägs i den aktuella planen innebära, att en byggnad i upp till fem våningar placeras på en befintlig tvåvånig butiksdel mot parken och Klostergatan samt att en från gatan indragen påbyggnad i två våningar placeras längs Svartbäcksgatan. Den tillhörande plankartan anger däremot en tillåten byggnadshöjd på upp till åtta våningar (max 35,5 m) respektive sex våningar (max 31,5 m). De nya byggnadernas gestaltning skall anpassas till den befintliga byggnadens moderna formspråk. Påbyggnaden längs Svartbäcksgatan kommer att inrymma kontor, medan den höga byggnaden mot Klostergatan och Klosterparken föreslås innehålla hyresbostäder.

Föreningens synpunkter

Föreningen finner att detaljplaneförslaget inte förändrats i någon betydande omfattning efter samrådsyttrandena till utställningsförslaget och måste därför med ökat eftertryck framföra de tidigare invändningarna.

Förslaget utgör ett omfattande ingrepp i en känslig stadsbild, speciellt mot Klostergatan och Klosterparken. Samtidigt ligger planområdet i den kommersiella delen av stadskärnan med åtföljande expansionstryck och intentioner angående anpassning till de behov som stadens utveckling medfört sedan byggnaden uppfördes för 40 år sedan. Föreningen inser, att en viss förtätning av City kan vara nödvändig för att öka attraktiviteten och utbudet av kommersiella lokaler. Det är dock av synnerlig vikt att denna förtätning planeras och genomförs med respekt för befintliga miljöer och att siktlinjer mot stadens karaktärsbyggnader, i detta fall Domkyrkan med omgivande bebyggelse, beaktas.

Föreningen framhåller, att den inte generellt motsätter sig högre bebyggelse, vilket kan verifieras genom en hel del remissyttranden. Men dessa gäller uteslutande miljöer där sådan bebyggelse kan passa in och tillföra ett gestaltningsuttryck i sin omgivning.

Den föreslagna tvåvåniga påbyggnaden längs Svartbäcksgatan är okontroversiell. Den höga påbyggnaden mot Klostergatan och Klosterparken medför däremot ett oacceptabelt intrång i såväl gaturummet som parkmiljön. Dessutom bryts siktlinjen från Svartbäcksgatan längs Klostergatan mot Domkyrkan och en påtaglig obalans uppstår i det idag vackra och harmoniska gaturummet. Det bör tilläggas, attkvarterets inre för närvarande bildar en synnerligen välkomponerad ensemble av byggnader, där också den i sen tid tillagda institutionsbyggnaden bidrar till det estetiskt värdefulla intrycket. Påbyggnaden kommer att upplevas som ett punkthus och därmed en visuellt främmande kropp i förhållande till sin närmiljö. Höjden på den utskjutande byggnaden mot Klostergatan har ursprungligen med all säkerhet begränsats till två våningar just för att behålla utsikten mot domkyrkotornen (se övre bilden sidan 3 i planen).

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) anges, att den höga byggnaden kommer att bli en del av stadens silhuett, men att den inte kommer att konkurrera med Domkyrkan, Carolina och Slottet. Det senare kan ifrågasättas. Vidare anges att byggnaden inte blir synlig från så många håll. Men, att negligera påverkan på den närmast omgivande stadsbilden, i form av skalbrott och förlust av siktvinklar mot Domkyrkan, ter sig förvånande för att inte säga oacceptabelt.

Rent allmänt sett borde medborgarna, om en högre exploatering än hittills tillåts, kunna förvänta sig, att för de centrala fastigheterna också en gatu- och grändmiljö skapas med mycket större trivsel och högre arkitektonisk nivå än vad som förverkligades under andra hälften av 1900-talet, då ett ekonomiskt betingat förändringstryck liknande det idag, förelåg.

Oftast är det positivt att stadskärnan tillförs bostäder, men i detta fall och i anslutning till ett kommersiellt A-läge torde det rimligen vara fördelaktigare att utnyttja läget för verksamheter, speciellt som den kontroversiella utformningen av bostadsbyggnaden endast är en följd av viljan att göra lägenheterna så attraktiva som möjligt och därmed också öka den pekuniära fördelen med projektet.

Omdaningen avseende skala och gestaltning av planområdet riskerar att bli vägledande för kommande detaljplaneförslag gällande City i allmänhet och de närmaste kvarteren i synnerhet, varför det är ytterst angeläget att planärendet bereds utifrån intentioner om hela stadskärnans framtida funktion, disposition och utformning. Föreningen motsätter sig en utveckling av det slag som det aktuella projektet förebådar, innebärande uppstickande och främmande element i en annars harmonisk stadsbild.

För att möta kommunens och marknadens intentioner om framtida ökning av handel och service i ett expanderande City och samtidigt beakta stadsbilden, anser föreningen att planområdet kan tåla ett måttligt ökat exploateringstal. Den indragna påbyggnaden längs Svartbäcksgatan kan få uppgå till högst tre våningar plus en ytterligare indragen teknikvåning, under följande premisser:

a.. Skuggbildningen på Svartbäcksgatan beaktas.

b.. Avslutet mot Klostergatan blir indraget så att vyn från Svartbäcksgatan / Klostergatan mot Domkyrkans båda torn inte skyms.

c.. Material och gestaltning håller högsta kvalitet, inte minst mot Klosterparken som härigenom får en östlig fond i form av en fasad med sex våningars höjd.

d.. Mot parken skall teknikvåningen vara indragen så långt som möjligt.

e.. Ingrepp i Klosterparkens utbredning, funktion och gestaltning får inte göras i något avseende.

Sammanfattning

• Föreningen Vårda Uppsala (FVU) finner, att föreliggande detaljplaneförslag inte beaktar anpassning till omgivande bebyggelse och möjligheter till utsikt mot en klassisk Uppsalavy. Utsikten utgör ett värdefullt avbrott i den omgivande kommersiella miljön.

• FVU ställer sig inte avvisande till en måttlig förtätning av stadskärnan för att främja attraktiviteten och utbudet samt är öppen för ett omarbetat förslag med uppemot samma tillskott av lokalyta men där höghusdelen med bostäder strukits.

• Föreningen anser, att resultatet av den pågående inventeringen av det moderna samhällets kulturarv bör inväntas, och att ett helhetsgrepp bör tas på hanteringen av stadskärnan. Bebyggelsen i Uppsalas stadskärna är med sin måttliga skala idag närmast unik för en stad av Uppsalas storlek och en raritet att värna om. Med sin bebyggelse, väl proportionerad till
gatubredden utgör stadskärnan i sitt nuvarande skick en ljus och trivsam stadsmiljö. Med den måttliga förtätning som FVU i detta yttrande förordar, kan dessa kvaliteter behållas. Det planerade höga punkthuset skulle påtagligt påverka skuggbildningen, i synnerhet mot Klostergatan.

• FVU ställer sig skarpt avvisande till rubricerat utställningsförslag men ser gärna ett omarbetat förslag som bättre kombinerar ett lokaltillskott med en anpassning till omgivning och hänsyn till utsikt mot en klassisk stadssilhuett.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *