ang dpl för Bälinge-Ekeby, omr för förskola. Dnr 2006/20046-1. Samråd.


ang detaljplan för Bälinge-Ekeby, område för förskola, Uppsala kommun.
Dnr 2006/20046-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2009-11-13. Planområdet ligger i östra delen av Bälinge, öster om Skuttungevägen, och används idag som åkermark. Planförslaget innehåller rätt att uppföra permanent förskola, som ersättning för nuvarande förskola med tidsbegränsat bygglov, samt fyra villor i anslutning till befintlig bebyggelse öster därom.

FVU:s synpunkter
Som FVU anfört vid den tidigare planremissen för nytt bostadsområde i del av Rörby är det positivt att kransorten Bälinge växer med bostäder och service. FVU har inga invändningar mot planförslaget som sådant men vill återigen betona att en alltmer angelägen åtgärd för att öka ortens attraktionskraft är att komplettera, ordna upp och försköna lokalcentrum till en attraktiv mötesplats både för orten och omlandet.

I planbeskrivningen nämns att ”hastighetsdämpande åtgärder bör uppföras i de passagepunkter som ansluter till den nya förskolan”. Vidare nämns befintlig gång- och cykelväg till Hämringe friluftsområde och att ”denna passage över Skuttungevägen bör trafiksäkras”. Här nämns således endast att hastighetsdämpande åtgärder ”bör” ske vid passagerna. Skuttungevägen ingår inte i planområdet och i genomförandebeskrivningen nämns ingenting om eventuell överenskommelse med Vägverket om nämnda åtgärder. I planen redovisas således inga garantier för att någon åtgärd överhuvudtaget kommer till stånd på Skuttungevägen.

I området öster om Skuttungevägen finns ett attraktivt friluftsområde för hela orten och här tillkommer nu bostäder och en förskola. Detta område blir genom vägen avskilt från orten i övrigt. Skuttungevägen har relativt små trafikmängder men den breda vägen med tydlig karaktär av genomfartsled och god sikt medverkar säkert till att överskridande av hastighetsgränsen 50 km/tim är vanlig. Detta innebär stora trafikrisker, inte minst för barn på väg till förskola, skola eller friluftsområde, samt buller för närboende. FVU anser, liksom vid tidigare remiss av Rörbyplanen, att de båda områdena på ömse sidor om Skuttungevägen bör knytas ihop genom att vägens avsnitt genom samhället byggs om till en lugn bygata och ett vackert stadsrum. Detta kan ske genom låg hastighet 30 km/tim, farthinder, ordnade övergångsställen, olika markbeläggning, planteringar med buskar och träd samt belysning. Denna ombyggnad bör ske jämsides med de nu aktuella exploateringarna.

Det är dags att lämna den modernistiska trafikplaneringen med dess inriktning framkomlighet till varje pris och ersätta denna med tillgänglighet på ortens villkor! Tidsförlusten för bilisten blir några minuter men stadsmiljön i orten vinner avsevärt i kvalitet och säkerhet.

Sammanfattning
FVU föreslår att Skuttungevägen i dess avsnitt genom Bälinge planläggs som lugn gata i form av ett vackert stadsrum samt att genomförandet garanteras genom avtal med Vägverket.

FVU vill också i detta sammanhang passa på att framföra vikten av att öka ortens attraktionskraft genom att försköna lokalcentrum till en attraktiv mötesplats både för orten och omlandet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *