ang. dpl för Skarholmens udde . Dnr 2009/20036. Samråd.


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-10-13
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang. detaljplan för Skarholmens udde i Uppsala kommun. Dnr 2009/20036
Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala ser i huvudsak positivt på den föreslagna utvecklingen av Skarholmen. Udden omkring restaurangen har länge gett ett nedgånget och ovårdat intryck. Sydstranden är nedanför den branta sluttningen (och även längre mot väst) fylld av grov sprängsten, betongrester m.m. Terrängarbeten för 10 – 15 år sedan fördärvade stranden och eliminerade åtskilliga större träd. Rätt nedanför restaurangen finns nu (trots vad som tycks sägas i planen) bara låga träd och buskage. Längre mot väster står dock en del resligare askar, almar och alar.

Förslaget innebär att tre större anläggningar kommer till stånd vid Skarholmens sydstrand: en längsgående promenadbrygga; ovanför denna en hotellbyggnad kopplad till nuvarande restaurangen; utanför bryggan en båthamn.

Den längsgående för alla öppna bryggan utmed denna strand är välkommen.- ovårdad ”natur” utan speciella värden omvandlas till parkmiljö. Bryggan skall sträcka sig österut ända till den gamla ångbåtsbryggan, som märkligt nog inte nämns i planen.
Av kulturhistoriska skäl bör ångbåtsbryggan bevaras och rustas upp. Den kan få en god funktion som landningsplats för utflyktsbåtar, särskilt som bussförbindelserna och parkeringsmöjligheterna vid Skarholmen är goda.

Hotellbyggnaden som planeras i själva slänten får ett prominent läge och stora krav måste, som framhålls i planen, ställas på dess utformning. Den nuvarande restaurangbyggnaden, bakom hotellet från sjön sett, är högre och kan komma att behållas. Rivning och nybyggnad av denna utesluts dock inte och i så fall måste skala och stil på ett nytt hus i stort överensstämma med det nuvarande. Som ett vida synligt och välkänt landmärke måste Skarholmen förbli igenkännlig.

Den nya båthamnen fyller vattenområdet närmast utanför restaurangen/hotellet. Den kommer att störa den vida, fria vyn över Ekoln, men det är en mindre olägenhet och berör egentligen främst restaurangen/hotellet. Det finns många uddar och knallar i närheten där man kan se ut över fria vattenytor. Viktigt är att båthamnen inte kommer att innebära avspärrningar för allmänheten utmed den nämnda promenadbryggan. Detta betonas i planen men bör ändå understrykas. Väster om den nya båthamnen planeras en drivmedelsponton, vilket rätt utformat är utmärkt med tanke på den okontrollerbara hantering av bensin och oljor som nu nödgas fortgå.

Skarholmen är Uppsalabornas viktigaste startplats för vinterfärder på Mälarens is, särskilt på skridsko. Det är viktigt med platser där man bekvämt kan ta av och på skridskor och med trappor o.dyl. som underlättar nedstigandet på isen. Den mycket populära plogade banan till Hammarskog måste också i fortsättningen kunna utgå i Skarholmens omedelbara närhet. För friluftslivet är det välkommet att ett kafé planeras i anslutning till restaurangen – detta har saknats på denna för kaféverksamhet egentligen självklara plats.

Sammanfattningsvis ställer sig alltså Föreningen Vårda Uppsala positiv till planen men med några påpekanden. som anförts ovan.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lars Bagge, ordförande Bengt Jonsell, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *