ang dpl för Bälinge-Ekeby, område för förskola. Dnr 2006/20046-1. Utställning.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-04-19
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Bälinge-Ekeby, område för förskola. Dnr 2006/20046-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har avgivit yttrande daterat 2009-10-02 vid samrådet. Planförslaget är utställt t o m 10-04-23. Planförslaget innehåller rätt att uppföra permanent förskola samt fyra villor i anslutning till befintlig bebyggelse öster därom.

FVU:s synpunkter
Det är mycket positivt att det byggs bostäder och en permanent förskola i kransorten Bälinge. En större befolkning i orten möjliggör bättre service varigenom ortens attraktionskraft ökar. Sedan 2004 har fyra detaljplaner upprättats i Bälinge; år 2004 för flerbostadshus i två våningar centralt i orten, år 2005 för villabebyggelse i norra delen av samhället, år 2008 för villabebyggelse öster om Skuttungevägen samt denna plan år 2010 för förskola och några villor, också öster om Skuttungevägen.

FVU har i samtliga remissyttranden över dessa detaljplaner framhållit vikten av att även se ortens utveckling i ett helhetsperspektiv. Det behövs mera service och gärna även andra arbetsplatser för att minska ortens karaktär av sovsamhälle. I den centrala delen har stadsmiljön stora brister – en stor asfaltyta med en enkel butiksbyggnad och en källsorteringsanläggning. För att öka ortens attraktionskraft bör centrum utvecklas till en trivsam mötesplats med ytterligare bebyggelse och lokaler för service, planteringar, varierande markbehandling, ordnad parkering, belysning och genomtänkt skyltning.

Skuttungevägen utgör en genomfartsväg som är rak och relativt bred och därför inbjuder till höga hastigheter. Genom att orten nu expanderar öster om vägen bör dess avskiljande effekt minskas genom att vägen utformas som en “lugn bygata” med låg hastighet, 30 km/tim, planteringar och väl utformade övergångsställen. För att knyta ihop samhällets delar på ömse sidor om vägen bör denna således utformas så att trafiken sker på de oskyddade trafikanternas villkor. En hastighetssänkning betyder också att bullerstörningarna för omkringliggande bebyggelse och vistelseytor minskar.

Dessa synpunkter från FVU har kommenterats i yttrandesammanställningarna med att det är frågor som inte ingår i det aktuella planområdet. Den planering som kommunen här tillämpar, att utarbeta en detaljplan i taget utan överblick över helheten, betyder att det samhälle som successivt utvecklas får en onödigt låg kvalitet genom brist på samordning, att man inte tar tillvara den katalysator för utvecklingen som en attraktiv miljö innebär och att man kanske t o m förlorar möjligheter, finansiella och andra, att i framtiden genomföra önskvärda åtgärder för att öka stadsbyggnadskvalitén.

FVU anser därför att det är hög tid att planera helheten i form av en fördjupning av översiktsplanen eller ett planprogram för Bälinge och Lövstalöt. Viktiga aspekter att analysera i en sådan planprocess är utveckling av centrum till en attraktiv och innehållsrik mötesplats på orten, varierande bostadstyper för att tillgodose behov för olika sorters hushåll, möjligheten att få till stånd arbetsplatser kanske en företagsby, trafikföring på ortens villkor, ett gent gång- och cykelvägnät, parker och annan grönska samt riktlinjer för gestaltning av bebyggelse och offentlig miljö.

Det krävs alltså en överblick och styrning av kommunen för att summan av de enskilda planprojekten ska bli en sammanhållen helhet och inte en slumpmässig summa av olika delar. Det krävs samma ambitionsnivå vid planering av kommunens kransorter som vid planeringen av Uppsala stad!

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *