ang områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö. Dnr 2009/20024-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 10-04-19
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö. Dnr 2009/20024-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till områdesbestämmelser utsänt för samråd t o m 2010-05-19. Enligt Översiktsplan 2006 är avsikten att pröva att införa områdesbestämmelser för huvuddelen av kommunens kyrkomiljöer med omgivande landskap samt även för ett begränsat urval av slotts-, herrgårds-, by- och torpmiljöer.

Detta arbete inleds med Västeråkers kyrkomiljö som klassificerats som kommunal kulturmiljö (kärna). Områdesbestämmelserna innebär viss utökad bygglovplikt samt ökade varsamhetskrav rörande nya byggnaders placering och utformning. Kommunen kommer inte att debitera lovärenden som aktualiserats till följd av den utökade bygglovplikten.

FVU:s synpunkter
FVU anser att det är synnerligen positivt att införa områdesbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Detta överensstämmer också helt med intentionerna i plan- och bygglagen; när lagen infördes var ju just tanken att differentiera lovplikten utanför planlagt område genom en generell minskning av lovplikten samtidigt som denna kan ökas i kulturhistoriskt och estetiskt värdefulla miljöer genom införande av områdesbestämmelser. Det är föredömligt att en sammanfattande text under rubriken “Bebyggelse och gestaltning” lagts in på den formella kartan.

Förslaget innebär, förutom den generella lovplikten, lovplikt för ändring av tak- eller fasadmaterial på bostadshus och komplementbyggnader, för omfärgning till annan kulör samt för rivning av bostadshus. När det gäller uppförande eller tillbyggnad av jordbrukets ekonomibyggnader föreslås dock de generella reglerna gälla, dvs ingen lovplikt. Det anges i plantexten att stadsbyggnadskontoret erbjuder rådgivning i dessa frågor.

Det är positivt att jordbruksnäringen utvecklas och givetvis bör inga hinder föreligga för detta. Jordbrukets ekonomibyggnader har dock stora mått och utgör påfallande inslag i jordbrukslandskapet. Val av material, färg, takform och placering är faktorer som betyder mycket för helhetsintrycket av landskapsbilden. Många exempel visar att med det stora utbud som finns idag av prefabricerade byggelement, byggmaterial och olika möjligheter till färgsättning blir resultatet ibland en byggnad som är dåligt anpassad till omgivningen. Ofta skulle ett annat val av material och färg ha inneburit en betydligt bättre anpassning till kulturlandskapet utan att detta hade behövt innebära högre byggkostnader.

När det gäller jordbrukets ekonomibyggnader anser FVU därför att det inte räcker med en till intet förpliktigande mening i plantexten att rådgivning erbjuds. Det bör finnas en tvingande regel som innebär garanti för att en dialog alltid kommer till stånd mellan fastighetsägaren / den byggande och stadsbyggnadskontoret. Skulle det vara fråga om ett så känsligt läge att det anses nödvändigt med en utformning som innebär högre kostnader för fastighetsägaren ger denna dialog ett ypperligt tillfälle att informera om möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för fördyring till följd av det kulturhistoriska värdet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår FVU att förslaget till områdesbestämmelser kompletteras med ytterligare en åtgärd som kräver bygglov med t ex följande lydelse:
• Uppförande eller tillbyggnad av jordbrukets ekonomibyggnader samt ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning av dessa byggnader.

Givetvis bör detta bygglov i likhet med övriga bygglov genererade av områdesbestämmelserna vara avgiftsfritt. FVU föreslår att bygglovplikt för ekonomibyggnader föreslås även vid kommande prövningar att införa områdesbestämmelser i andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *