ang dpl för Biol museet och Skolparken

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2006-05-11
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående detaljplan för Biologiska museet och Skolparken (Dnr 2005-20083 -1).

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerad remisshandling och ber härmed att få anföra följande.

FVU stöder planens grundtanke att bevara Biologiska museet som en av få kvarvarande biolo-giska museibyggnader av detta slag i Norden och välkomnar därför förslaget till skydds- och varsamhetsbestämmelser för såväl museibyggnaden som vaktmästarbostaden. FVU har inga principiella invändningar mot den föreslagna nya entrétillbyggnaden eller dess placering men finner det påfallande att den föreslagna tillbyggnaden inte har projekterats i detalj, trots att det är fråga om en detaljplan. FVU förutsätter att tillbyggnaden får den skisserade varsamma utform-ningen med inspiration i museets jugendstil. Enligt planen är för närvarande endast en mindre tillbyggnad aktuell, men planen syftar även till att möjliggöra en senare större tillbyggnad på samma plats. Eftersom en sådan på ett mer genomgripande sätt skulle förändra intrycket av den gamla museibyggnaden, förutsätter FVU att den i så fall görs till föremål för en ny detaljplan. FVU välkomnar en upprustning av parken i enlighet med de tankar som framförs i planen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Mats Wahlberg
vice ordförande styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *