ang dpl för Börje-Hässelby 1:2 m fl, dnr 2012/20130-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                 2013-08-26

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Börje-Hässelby 1:2 m.fl., Uppsala kommun.

Dnr 2012/20130-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t.o.m. 2013-08-27.

FVU:s synpunkter

FVU framhöll vid samrådet att i första hand bör denna jordbruksmark, som ingår i odlingslandskap med särskilda odlingsvärden, inte alls tas i anspråk för bebyggelse. Liknande synpunkter har framförts av länsstyrelsen och naturskyddsföreningen. Tyvärr konstaterar FVU att i granskningsförslaget har planområdet i stället utökats med 5 ha varav 2 ha för verksamheter. Detta innebär att plangränsen mot nordväst förskjutits ytterligare ut på jordbruksmark med 30 m.

Vidare anförde FVU att om området ändå planeras för verksamheter bör förslaget kompletteras med väl genomtänkta planbestämmelser för att garantera en arkitektonisk gestaltning av hög kvalitet – med hänsyn till mötet med slätten, till att området utgör gräns mot en av stadens entréer samt för att nå ett gott samspel med staden i övrigt.

I ett avseende har synpunkter från FVU tillgodosetts. Gatuområdet vid väg 272, Gysingevägen, har breddats för att rymma en trädrad mellan vägen och det nya verksamhetsområdet. Inget nämns dock i planhandlingen om hur en sådan trädplantering ska genomföras. FVU förutsätter att denna fråga beaktas i kommande genomförandeavtal avseende förändringar av Gysingevägen, väg 272, som ska tecknas mellan Uppsala kommun och Trafikverket.

Övriga av FVU anförda synpunkter – att genom ett gestaltningsprogram och planbestämmelser få till stånd en arkitektoniskt sammanhållen miljö har inte ens bemötts i samrådsredogörelsen. Det är ytterst förvånande att Uppsala kommun, med uttalade ambitioner att utveckla en attraktiv stad och trots alla vackra ord i översiktsplanen, helt tycks negligera vikten av god arkitektur och anpassning till närmiljön så fort projekten ligger i utkanten av staden eller i kransorterna.

Meningen i planbeskrivningen ”byggnader ska utföras med god kvalitet vad gäller utformning och materialval” har ingen juridisk verkan vid bygglovsprövningen och berör överhuvudtaget inte den viktiga frågan om en viss samordning av byggnadernas utformning för att uppnå en god helhetsverkan.

FVU framhåller avslutningsvis, i likhet med samrådsyttrandet:

Den karaktäristiska egenarten i Uppsala – det direkta mötet mellan koncentrerad och samordnad stadsbebyggelse och öppet jordbrukslandskap suddas nu ut i plan efter plan genom tillkomsten av odeciderad bebyggelse utan ambitioner. Inte minst i tider av snabb stadsutveckling är det av stor vikt att vara aktsam om stadsmiljöns egenart för att stadens ”varumärke” ska bestå och utvecklas för framtiden. Inriktningen för denna detaljplan och för all planering i Uppsala bör därför vara att bevara, utveckla och förstärka stadens egenart.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *