ang. dpl för Danmarks-Säby. Yttrande.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 071205
753 75 Uppsala

ang. dpl för Danmarks-Säby. Dnr 2004/20108-1.

Föreningen Vårda Uppsala har granskat utställningshandlingarna avseende Danmarks-Säby arbetsområde, inklusive det speciella beslutsunderlag (Miljöbedömning; Steg 1. Behovs-bedömning) som samtidigt är utställt. Det speciella beslutsunderlaget syftar till bedömning av om betydande miljökonsekvenser föreligger och om därmed en fördjupad MKB bör utföras.

Detaljplanen avseende Danmarks-Säby innebär, att man systematiskt har gått igenom olika aspekter av samhällsplaneringen och olika förutsättningar i miljön på ett bra sätt. Om nya arbetsområden verkligen behövs, så är kanske detta område mer lämpat än många andra, efter-som det är inklämt mellan olika motorvägar. Man har också via samråd med Länsstyrelsen och andra aktörer tagit hänsyn till en del motstående intressen t.ex. på kulturvårdssidan.

Uppsala skall arbeta med hållbar utveckling som en viktig utgångspunkt, vilket innebär, att degradering av naturresursbasen i kommunen i princip inte får ske. Därför bör man ställa en övervägd expansion mot möjligheten att utnyttja redan hårdgjord mark i existerande arbetsområden. Vissa verksamheter krymper rimligen och lämnar i så fall utrymme för nya
aktiviteter. När det gäller behovet av MKB, får detta inte negligeras utan måste studeras vid upprättandet av samtliga nya detaljplaner. Miljökontoret och Miljö och hälsoskyddsnämnden anser bland annat mot bakgrund av det inledningsvis nämnda speciella beslutsunderlaget, att ingen MKB krävs. Detta har varit en alltför vanlig bedömning, när detaljplaner i Uppsala kommun prövats. Det är sålunda utmärkt, att stadsbyggnadskontoret gör ett försök att systematisera denna problematik genom en särskild check-lista som underlag för bedömningen. En rad miljöaspekter räknas upp och detaljplanen studeras i varje avseende, när det gäller om betydande miljökonsekvenser föreligger. Det hela utmynnar för varje aspekt i ett ja, nej eller kanske. När det gäller Danmarks Säby arbetsområde har det tyvärr blivit nej över hela linjen.

Föreningen Vårda Uppsalas bedömning är att genomförandet av en fördjupad MKB i detta fall skulle vara ett bra sätt att på allvar få igång en process på vägen mot en hållbar utveckling.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande Peter Söderbaum, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *