ang dpl för del av Dalby 10:1, 11:1 m fl, Uppsala kommun. Dnr 2005/20058-1.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2008-08-03
753 75 Uppsala

ang dpl för del av Dalby 10:1, 11:1 m fl, Uppsala kommun. Dnr 2005/20058-1.
Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har beretts tillfälle till yttrande över
rubricerade samrådshand-ling och ber härmed att få framföra följande
synpunkter.

I planförslaget redovisas 14 nya byggrätter för småhus, varav sex bostäder
i form av parhus som är avsedda som seniorbostäder. Det anges i
planbeskrivningen att den föreslagna bebyggelsen bedöms följa intentionerna
i översiktsplanen. Planprogram har inte bedömts nödvändigt.

Föreningen Vårda Uppsala anför följande:

Till skillnad mot vad som anges i planbeskrivningen strider planförslaget
mot översiktsplanens inriktning, när det gäller lokalisering av bebyggelse
på landsbygden med hänsyn till äldre kulturlandskap, värdefull natur och
jordbruksnäring.

I översiktsplanen anges bl a att

a.. En utgångspunkt vid val av lägen för bebyggelsetillskott är att
undvika “negativ påverkan på naturmiljön och lokala eller överordnade
kvaliteter” (s.31).
b.. “Där speciella karaktärsdrag finns är det av godo att dessa tas
tillvara och utvecklas – snarare än att byar och orter blir alltmer lika
varandra” (s.50).
c.. “Nya byggnader ska lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse
eller lägen som liknar traditionella tomtplatser, det vill säga i skogsbryn
och på höjdlägen i landskapet” (riktlinje s.51).
d.. “Ingrepp som förhindrar fortsatt brukande av jorden ska undvikas”,
“Ny bebyggelse och anläggningar i det öppna jordbrukslandskapet ska prövas
restriktivt och med höga krav på utformning” (riktlinjer s. 70)
e.. “Brukningsvärd jordbruksmark utanför tätorternas expansionsområden
samt de prioriterade stråken ska så långt möjligt skyddas från
exploateringar som försvårar framtida brukande av jorden” (riktlinje s.77).

Ett genomförande av detaljplanen berör område av riksintresse för
friluftslivet. Planområdet ligger inom ett större odlingslandskap med
särskilda landskapsvärden. Landskapet från Ramsta och österut mot
Hammarskog, Dalby och Ekoln utgör ett öppet, vackert böljande och levande
kultur- och jordbrukslandskap. En påfallande stor andel av bebyggelsen
består av äldre välbevarade traditionella faluröda bostadshus och
ekonomibyggnader i skogsbryn samt på kullar och impediment. Nya större
exploateringar av villor förekommer ej.

Dessa omständigheter innebär att landskapet som helhet ger en ovanligt
helgjuten bild av ett äldre kulturlandskap. Trots de starka kultur- och
naturintressena har en miljökonsekvens-beskrivning ej bedömts erforderlig.
Det saknas en analys av effekten av den föreslagna exploateringen mot
bakgrund av dessa intressen. Behovsbedömningen innehåller endast enkla
konstateranden med innebörden att exploateringen ej kommer att medföra
någon negativ påverkan.

En exploatering av planerad omfattning med villor och parhus skulle
innebära ett nytt främmande inslag i det välbevarade kulturlandskapet. Den
nya bebyggelsen avses dessutom förläggas på idag brukad åkermark. Detta
strider mot översiktsplanens riktlinjer som innebär att ny bebyggelse ska
placeras enligt traditionella principer respektive att undvika att inkräkta
på brukningsvärd jordbruksmark. Planförslagets bestämmelser med
huvudbyggnader långt in på tomterna men med rätt att placera uthus och
garage närmare gatan kommer dessutom troligen att leda till en mycket
plottrig och onaturlig stadsbild mot angränsande åkerlandskap.

Även när det gäller principerna för lokalisering av bebyggelse med hänsyn
till faktorer som rör långsiktigt hållbar stadsbygd strider planförslaget
mot översiktsplanens intentioner.

I översiktsplanen anges att

a.. “I planarbetet har sökts lägen för bebyggelsetillskott där
tillgängligheten till service och arbetsplatser är eller kan förväntas bli
god både med bil och kollektivtrafik” (s. 31).
b.. “Översiktsplanens övergripande inriktning för bostadslokalisering
utanför staden är att koncentrera bostadsbebyggelsen till prioriterade
tätorter och stråk med goda kommunikationer.” (s. 50).
c.. “Vid lokalisering av bostadsbebyggelse ska beaktas påverkan på och
tillgången till kommersiell service, särskilt dagligvaruhandeln” (riktlinje
s. 57).

Dalby är en liten by. Dalby ingår inte bland de byar/samhällen som avses
utvecklas till tätorter eller som ligger inom omlandet till annan tätort.
Inte heller ligger Dalby inom något utpekat stråk för bebyggelsetillskott.
Kollektivtrafiken består av busstrafik med låg turtäthet. Det finns inga
skolor. Förskola kommer enligt planbeskrivningen eventuellt att finnas.
Närmaste dagligvaruhandel i Ramstalund, 8 km västerut, består av en
bensinstation som säljer läsk, tidningar, godis samt ett mycket begränsat
utbud av dagligvaror. Närmaste dagligvaruhandel med fullt utbud är således
Gottsunda centrum på ca 1 mils avstånd från Dalby.

Detta innebär att servicenivån är synnerligen låg vilket leder till högt
bilberoende. Dessutom är det ytterst tveksamt att lokalisera seniorbostäder
till ett så ocentralt läge. Vad gör äldre som inte har råd att ha bil eller
som inte längre kan köra bil? Ska de åka buss och bära tunga kassar varje
gång de ska handla? Den föreslagna exploateringen är ett exempel på den
utspridning av bebyggelsen som sedan 1950-talet varit ett mönster i
bilsamhällets kölvatten. Idag är inriktningen den motsatta, vilket även
uttrycks i Uppsalas översiktsplan, nämligen att satsa på tätorterna och
förtäta bebyggelsen i dessa för att få underlag för service och minska
bilberoendet.

Genom att ej genomföra programsamråd och förlägga en kort remisstid för
plansamrådet till semestertid åsidosätter kommunen sin samrådsskyldighet

Enligt plan- och bygglagen ska planprogram upprättas när det inte är
uppenbart onödigt. I detta fall skulle frågan om att bygga eller ej i detta
känsliga läge definitivt ha lämplighetsprövats i ett planprogram. Inte
minst den bristande överensstämmelsen med översiktsplanen samt starka
kultur- och naturintressen är ett skäl för detta. Dessutom är samrådstiden
synnerligen kort med hänsyn till att den infaller under semestertid.
Kommunen kan härigenom gå miste om värdefulla synpunkter från
remissinstanserna.

Sammanfattning

Föreningen Vårda Uppsala avstyrker den föreslagna exploateringen.
Exploateringen strider i många avseenden mot de intentioner som anges i
översiktsplanen och överhuvudtaget mot de principer som gäller för att nå
ett långsiktigt hållbart samhälle enligt de nationella miljökvalitetsmålen.
Det är förvånande att de kloka intentionerna i översiktsplanen
uppenbarligen inte har effekt i den efterföljande detaljplaneringen. Hur
rimmar för övrigt detta planförslag med kommunens engagemang i projektet
DEN GODA STADEN där bl a kravet på ett samordnat samhällsbyggnadsperspektiv
på transportsystem och stadsutveckling betonas?

Den föreslagna exploateringen skulle innebära ett mycket främmande inslag i
ett mycket värdefullt kultur- och jordbrukslandskap samt område av
riksintresse för friluftslivet. FVU anser därför att det är fråga om
betydande miljöpåverkan. Exploateringen i sin helhet, inte minst planerna
på seniorbostäder, är synnerligen olämplig med hänsyn till den låga
servicenivån som medför högt bilberoende. Slutligen borde ett planprogram
ha upprättats och remisstider förläggas på icke semestertid för att få till
stånd en dialog med berörda på det sätt som avses i plan- och bygglagen.

Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Berglund
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *