dpl Sävja gård. Dnr 2007/20004-1

Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2008-10-05
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

Angående utställning av Sävja gård. Dnr 2007/20004-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande.

Utställningsplanen utgör ett nytt bebyggelseområde (nr 34) i överensstämmelse med antagen ÖP i form av ny bostäder och förskola/skola. Planområdet består huvudsakligen av jordbruksmark tillhörig Sävja gård. Området gränsar i norr mot Sävjaån, i öster mot norra stambanan, i söder mot befintlig bebyggelse (bl.a. Sävja gård) och i väster mot väg 255.

Planförslagets syfte

a.. Nordlig utvidgning av stadsdelen Sävja.
b.. Bebyggelsetillskott i form av 650 bostäder i blandad bebyggelse med 2 – 3 våningar.
c.. Uppförande av förskola/skola.
d.. Ytor för lek, rekreation och odling.
Bebyggelse och trafik

Dispositionen består av trevåniga flerbostadshus (ca 250 bostäder) längs väg 255 och 400 bostäder fördelade på radhus, kedjehus, parhus och villor, grupperade i enklaver mot årummet och järnvägen. Norr om Sävja gård, invid “Sävja äng”, planeras en skola för uppemot 180 elever. I anslutning till skolan avsätts ytor för lek och rekreation och längs järnvägen läggs odlingsytor.

Området får infarter från v 255 via två nya rondeller. En ny huvudgata inom området går nästan parallellt med v 255 och fördelar trafiken till lokalgator, för att i norr och söder övergå i “parkgator” till villakvarteren. Den södra “parkgatan” ges möjlighet till framtida förlängning via vägport under järnvägen vid eventuell fortsatt utbyggnad av Bergsbrunna.

Föreningens synpunkter

Planområdet är känsligt ur många aspekter:

a.. Landskapsbild med Sävjaåns årike, vilket ingår i Natura 2000-området
b.. Kulturlandskap med Linnéstigarna och Sävja gård
c.. Jordbruksmark på slättlandet
d.. Trafikgenerering och kollektivtrafik
e.. Buller från trafikled (v 255) och järnväg
FVU inser att rådande bostadssituation föranlett avsteg från principerna för flera av punkterna ovan. Här föreligger så många och betydande avsteg, att förslaget i sin nuvarande form bör revideras före antagande av planen för laga kraft.

Men, FVU inser även att en kompletterande bebyggelse inom planområdet kan skapa en nordlig entré till ett utbyggt Bergsbrunna/Sävja med förutsättningar till en viktig pendeltågstation i sydligt läge.

Med anledning härav vill vi diskutera möjligheter till anpassning av de fem punkterna:

Landskapsbilden med Sävjaåns årike

Landskapsbilden utgör den ena av de viktigaste invändningarna, speciellt som Sävjaån ingår i ett Natura 2000-område. Att här ansöka om upphävande av 100 meters strandskydd är helt fel, inte minst styrkt av att liknande framställningar på andra håll i landet resulterat i ett utökat strandskydd till 300 meter. Åriket har i detta fall sitt stora värde som naturupplevelse och bör ha ytterst ringa värde som “strandnära” faktor för bebyggelse. Detta område är tvärtom känt för att vara ett köldhål och därtill myggrikt.

Kulturlandskap med Linnéstigarna och Sävja gård

Kulturlandskapets dignitet utgör den andra av de viktigaste invändningarna mot planen. Framför allt då “villamattan” mellan huvudgatan och Sävjaån spolierar upplevelsen kring Linnéstigarna. Likaså förtas sambandet mellan ån och Sävja gård.

Jordbruksmark på slättlandet

Att bygga på brukad eller brukbar jord är inte minst i dagens läge synnerligen tveksamt. I detta bebyggelsenära läge kan dock diskuteras om jordbruk är fullt ut rationellt. En möjlighet till acceptans är att viss bebyggelse i planområdet kan växlas mot minskat intrång på jordbruksmark och orört slättland öster om järnvägen vid Bergsbrunnas fortsatta utbyggnad.

Trafikgenerering och kollektivtrafik

I vanlig ordning talas i planen om framtida trafikflöden som om kommunens intentioner angående miljömål i allmänhet och klimatmål i synnerhet inte behöver ingå i planeringen. Detta medför att man endast nämner konventionell busstrafik, trots att flera av kommunens aktörer planerar för stomlinjer med buss eller spårtrafik. Resultaten av “workshopen” rörande Bergsbrunna talar entydigt om stomlinjer som ofta kräver reservat för egna körfält. Utställningsförslaget innebär för långa gångavstånd, gällande mer än hälften av villamattan, för att nå hållplatser längs v 255. Alternativet är ytterligare en orationell, separat och glest trafikerad kompletteringslinje (jfr linjerna 20, 22 och 35).

Sammanhanget med Bergsbrunnas och Sävjas övriga utbyggnad.

FVU finner det positivt att planförslaget inte rymmer ett nordligt stationsläge och därmed endast är förenligt med en sydlig lokalisering av Bergsbrunna station.

FVU föreslår

En utveckling av planförslaget som tar hänsyn till invändningarna enligt ovan:

a.. “Villamattan” mellan huvudgatan och Sävjaån reduceras till hälften för att lämna kvar en tillräckligt stor yta för Linnéstigarnas kringmiljö och som på lämpligt sätt kan användas för odling, rekreation och strandängar mot Sävjaån.
b.. Planens småhusområde i sydost kan bestå med ca 150 – 200 bostäder. Förutsättningen är givetvis att bullret från järnvägen kan hanteras. Området kan möjligen försörjas genom förlängning av nuvarande busslinje 20, vilket dock ger lång restid och psykologiskt “fel” färdriktning. Läget är ogynnsamt för kollektivtrafikens resenärer och trafikutövaren.
c.. Flerbostadshusen mellan huvudgatan och v 255 begränsas i norr, men kan uppföras i tre till fyra våningar och kompletteras med liknande bebyggelse på östra sidan (tillsammans 350 – 400 bostäder) av huvudgatan fram till skolan. Huskropparna längs den västra sidan av huvudgatan bör ha en lämplig andel av lokaler för handel och verksamheter i bottenvåningen, gärna i gångstråken mot hållplatserna vid v 255. Övriga hus längs gatan kan ha en liten förgård framför fasaderna. Samtliga huskroppar vinkelräta mot huvudgatan får ej överstiga tre våningar, bl.a. av bullerskäl. Ett gestaltningsprogram för tak och fasader är önskvärt, i syfte att nå en sammanhållen helhet, inte minst mot bakgrund av områdets synlighet från slätten.
d.. Huvudgatan kan gärna utformas som parkgata/liten esplanad.
e.. Väg 255 omvandlas till stor esplanad (max 50 km/tim) med trottoarer och cykelbanor samt separata körfält för kollektivtrafikens stomlinjer och gc-tunnlar i anslutning till hållplatserna.
Den föreslagna dispositionen framgår av nedanstående figur.

Förslaget till disposition, med oförändrat antal bostäder (ca 650), skall endast ses som en principskiss utan anspråk på gestaltning eller detaljutformning. Blå huskroppar anger flerbostadshus som ersätter den nordöstra småhusbebyggelsen. De föredömliga sektionerna i handlingarna bör kompletteras med riktlinjer för att uppnå en så levande och vacker miljö som möjligt i gaturummen.

Lösningen främjar naturupplevelsen i Natura 2000 – området och kulturlandskapet och beaktar bättre bullerfrågan samt kollektivtrafikens tillgänglighet.

Sammantaget

FVU anser att utställningsförslaget i sin nuvarande utformning bör avslås, men att potential och förutsättning finns för att genom måttlig bearbetning åstadkomma en funktionell nordlig utvidgning av Bergsbrunna med samtidig hänsyn till natur och kulturella värden.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *