ang dpl för del av Flogstavallen, dnr PBN 2016-000917. Samråd

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                      2016-08-24

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

Ang. detaljplan för del av Flogstavallen i Uppsala kommun. Dnr: PBN 2016-000917. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill avge följande synpunkter på rubricerade förslag.

Behovet av studentbostäder är mycket stort i Uppsala varför det nya området är ett välkommet tillskott. De studentlägenheter som uppfördes i anslutning till detta område längs Luthagsesplanaden 2005 anser FVU blev mycket lyckade. För att området ska få en bra helhetsverkan är det önskvärt att de nya byggnaderna ansluter i stil och proportioner till dessa hus.

Föreningens största invändning är placeringen av husen vilket ger små bullerutsatta gårdar som större delen av året kommer att ligga i djup skugga. Bjerkings solstudier är mycket missvisande då de endast fokuserar på om de nya byggnaderna kommer skugga av befintlig bebyggelse och inte alls visar på förhållandena inom det nya området.

Om man i stället för T-formade hus fortsätter med L-formade byggnader liknande dem som ligger längs Luthagsesplanaden skulle gårdarna upplevas som mer privata, få bättre vindskydd och mindre buller. Om de inre huskropparna dessutom vinklas mot sydväst i stället för rakt västerut skulle ljusinfallet bli betydligt bättre både för gårdarna och för många av lägenheterna.

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong, tf ordförande                                                              Anna Micro Vikstrand, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *