ang dpl för del av kv Ångkvarnen. Dnr 2008/20034-1. Samråd

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-09-08
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för del av kv Ångkvarnen. Dnr 2008/20034-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan utsänt för samråd t o m 2009-09-15. Planen omfattar ett område som är planlagt för industriän-damål och idag innehåller en brädgård. Enligt program för Kungsängen avses planområdet nyttjas för bostadsändamål. Planen beräknas rymma ca 400-450 bostäder med inslag av centrumverk-samhet och skola i bottenvåningarna. FVU, har vid remissen av program för Kungsängen uttalat sin tillfredsställelse över den fortsatta utbyggnaden av kvartersstaden söderut. Planförslaget följer i huvudsak detta program.

FVU:s synpunkter
FVU anser att de tre kvarterens form med låga paviljonger och öppenhet mot Fyrisån är bra och konstaterar också med tillfredsställelse att företagshotellet Åsikten avses bevaras. Bestämmelsen för hushöjden föreslås i hela planområdet bli 7 våningar varav den översta våningen indragen på minst 70 % av fasadlängden mot gata och gård.

Kungsängen kommer att bli boplats för många generationer framöver, inte minst många barnfa-miljer som har rätt att kräva en närmiljö som motsvarar intentionerna i FN:s barnkonvention. De ansenliga hushöjderna innebär att solinfallet på gårdarna kan anses tillfredställande endast mitt i sommaren. Gårdarna får artificiell prägel genom underliggande parkeringsgarage.

I kv. Ångkvarnen kommer dessutom många av lägenheterna få en bullerstörd sida utifrån de rikt-värden som antagits av riksdagen. Detta innebär enligt bullerutredningen, som kortfattat redovi-sas i planhandlingen, att det i vissa fall krävs inglasning av balkonger /uteplatser för att klara av riksdagen antagna högsta ljudnivåer. En illustration i planhandlingen visar indragna glasade bal-konger kombinerade med utanpåliggande balkonger som en modell för att få tillräcklig buller-dämpning. Hur mycket ljus blir det i rummet innanför dessa dubbla balkonger och vad är det för värde med en uteplats/balkong som måste vara helt glasintäckt för att det inte ska bullra för mycket?

I kv Ångkvarnen föreslås således ett maximalt utnyttjande av marken utifrån riktlinjen för hus-höjden 5-6 våningar + indragen vindsvåning enligt programmet för Kungsängen. Även om avsik-ten är att bygga tätt är det viktigt att också värna om gatu- och gårdsrum med harmoniska mått och proportioner och inte återgå till den hårt exploaterade stenstaden med skuggiga och osunda stadsrum. Nettoexploateringstalet för planområdet är så högt som drygt 2. Kvarteren blir enligt FVU:s mening alldeles för högt exploaterade för att kvaliteten ska bli godtagbar!

Visst kan det ibland i centrala lägen finnas motiv för avsteg från kvalitetsrekommendationer av olika slag som rör t ex solinfall och trafikbuller. I kv Ångkvarnen handlar det dock om en stor nyexploatering med många bostäder. Man frågar sig onekligen vad det blir för totalkvalitet i des-sa kvarter där det råder sådana brister i flera viktiga avseenden. Den första åtgärden för att kunna förbättra kvaliteten är en mera måttlig exploatering, främst genom att sänka hushöjderna framför-allt i lägen där effekten blir ökat solinfall.

Sammanfattning
FVU anser att hushöjderna bör sänkas i syfte att få en mera behaglig skala och mera sol i gatu- och gårdsrum. Härigenom kan också soliga uteplatser med mindre trafikbullerstörningar erbjudas på gårdarna som alternativ till bullerstörda eller inglasade balkonger.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *