ang program för Valsätra 1:9. Dnr 2005/20104. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-08-28
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang program för Valsätra 1:9. Dnr 2005/20104. Programsamråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade förslag till program utsänt ut för samråd t o m 2009-09-01. I samrådsförfarandet vill man pröva möjligheten att utöka den befintliga småhusbebyggelsen kring Kälkvägen med ca 40 villor och parhus.
Planområdet är redovisat som ”grönområde och grönstråk i övrigt” i Översiktsplan för Uppsala stad 2002. Planområdet är inte detaljplanelagt i dag, men syftet med programmet är att göra en ny detaljplan. Planområdet gränsar till Slädvägen, Valsätraskolans bollplan och Malma gård. Lite längre åt norr och väster gränsar planområdet till detaljplan Malma södra DP 79 V antagen 19880505. I denna detaljplan föreskrivs villor och parhus likt detta programförslag.
FVU:s synpunkter
Fram till slutet av 80-talet fanns ingen bebyggelse norr om Slädvägen. Marken utgjordes av ett sädesfält där lärkorna sjöng. Mot slutet av årtiondet planterades en fyrkant med popplar på åkern och lärkorna försvann. Inför byggandet av småhusen vid Kälkvägen gjordes en arkeologisk utgrävning. Man hade från antikvariskt håll inte väntat sig några rika fynd, varför anslaget till grävning endast räckte till en begränsad yta. Tvärtom mot vad man trott gjordes flera fynd av husgrunder – inte minst fann man ett vackert svärd. Eftersom anslaget var förbrukat schaktades övriga kulturlager bort innan småhusen uppfördes. Något liknande kan komma att hända nu, vid denna utbyggnad.
Marken sluttar från Malmahållet men även från Slädvägen, till skillnad mot vad som anges i planhandlingen där det står att området sluttar flackt ner mot Slädvägen. Området ligger således i en sänka.
FVU anser att man mycket väl kan bygga på marken väster om Kälkvägens småhus, mellan dem och Valsätraskolans bollplan. I öster däremot har man i programförslaget tänkt sig att gå ända fram till Gula stigen. Där bör man i stället hålla ett rejält avstånd. Framför allt får man inte bygga på den lilla moränholmen i sydvästra hörnet. I norr blir det nödvändigt att hålla rekommenderat avstånd till Malmas stall. FVU förordar därför att den norra gränsen dras längre mot söder och att områdets gräns i öster dras längs efter östra kanten på den stora poppelfyrkanten som en rak linje mot det nuvarande småhusområdet.
Varför inte vid utformningen av situationsplanen för området inspireras av en bruksmiljö som t ex Vattholma? I planområdet kan nu skapas en modern bostadsmiljö med parhus kring en gemensam grönyta med uteplats närmast huset och matning utifrån med från gatan indragen parkering mellan husgavlarna. Parhusens fasader kommer då att avgränsa gaturummen och grönytan innanför blir en skyddad mötesplats för barn och bollspel utan att man behöver ställa basketkorgarna i körfilen. Exemplet Vattholma visar att en dubbelt så hög exploateringsgrad som i vanliga villaområden kan uppnås.
Sammanfattning
Begränsa bebyggelsens utbredning mot norr och öster. Spara moränholmen i sydöstra hörnet. Koncentrera bebyggelsen enligt modell från de uppländska bruken!

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Dahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *