ang dpl för del av kv Ångkvarnen. Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070418
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för bostadsbebyggelse i del av kv Ångkvarnen, Kungsängen (dnr 2005/20095-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade detaltaljplan och ber att få ave några synpunkter på densamma. Som kvarnen med sina välhållna och varierade industribyggnader, några av dem av arkitektturhistoriskt intresse, utgör ett livande och intressant inslag i stads-bilden samt därtill i funktionellt hänseende har en anrik historia i Uppsala, vill FVU värna om kvarnanläggningens bestånd på denna plats och ser den tillkommande bebyggelsen i kvarteret utifrån detta perspektiv.

Förutsättningar
Planen omfattar omfattar östra delen av det aktuella kvarteret och begränsas på tre sidor av Islandsgatan, Muningatan och Siktargatan samt mot väster av kvarnanläggningen Nord Mills. Mitt emot den tänkta byggnadstomten ligger de q-märkta 20-talsvillorna i kv Hovstallängen. Planområdet är avrivet och används idag bl a för parkering. I den plan som för närvarande gäller för området får detta bebyggas för industriändamål till en höjd av åtta meter, medan planen för Kungsängen som helhet räknar med bostäder på denna plats. Genom de schaktningar som måste göras vid bebyggelse anser planförfattarna, att de på sina ställen för höga förorenings-värdena kan minskas till acceptabel nivå för att medge bostadsanvändning.

Planförslaget
Bebyggelsen grupperas i två ensembler åtskilda av en trädplanterad passage i öst-västlig riktning. Bebyggelsen omges dessutom av kvartersgator, varav en mot Nord Mills-sidan, också dessa trädplanterade. Muningatan blir som tidigare huvudgata. Bebyggelsen planeras ligga runt en gård och bli sju våningar hög med något indragen sjätte och sjunde våning. I hörnen, som blir något högre än så, förläggs fläktar och liknande. Antalet lägenheter beräknas bli 350. Kvarteret tänks också innehålla verksamheter. Dessa förläggs mot Muningatan. Ett mindre ”torg” planeras i södra ändan av planområdet. Den befintliga transformatorstationen på andra sidan Muningatan avses klädas in på lämpligt sätt för att inte sticka av mot omgivande bostadskvarter.

Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter
Föreningen har ingenting emot att tomten bebyggs och finner det vara en god idé att gruppera bebyggelsen i två enheter, så att det inre av kvarteret blir tillgängligare. Att en lokalgata tänks genomkorsa kvarteret i nordväst-sydostlig riktning framstår också som fördelaktigt. Denna gata ökar tillgängligheten och skapar därtill en tydlig gräns mot kvarnen. I sin södra del blir den trädplanterad, medan det i den norra inte finns rum för trädplantering Våningshöjderna är väl avvägda och följer det anslag som genomförts i de kringliggande kvarter som redan bebyggts med bostäder.

Den norra bebyggelseenheten har säkert varit den vid planutformningen besvärligaste. Den utgörs av en betydligt mindre byggnadsyta än den södra, tomten ligger betydligt närmare kvarnens högre partier än den södra, och gården blir genom den trånga, mot Islandsgatan avsmalnande tomten, betydligt mindre än den södra. För att i någon mån motverka den skuggig-het som blir följden av dessa förutsättningar har tomten lämnats utan bebyggelse mot söder, där solen sålunda kan falla in, åtminstone en god del av året. Men det totala intrycket av denna del är genom närheten till silona och de sämre ljusförhållandena mindre fördelaktigt än av den södra.

Med tanke på de skuggningseffekter som under delar av året inte kan undgå att påverka ljusförhållandena i de mot kvarnen belägna längorna i de två byggnadskomplexen kan följden bli klagomål från de boende och i förlängning leda till krav på kvarnens flyttning. En sådan utveckling måste av ovan anförda skäl förebyggas. FVU föreslår därför, att dessa längor används för annat ändamål än bostäder, t ex kontor eller annan icke bulleralstrande verksamhet.

Ett mindre område i transformatorkvarteret är idag avsatt för tänkt parkanvändning men kommer nu att till en del avskäras av en gång- och cykelväg. Detaljplanen föreslår att beteckningen här ändras från parkmark till teknisk station. Även om om området minskas på beskrivet sätt, ser FVU ett värde i, att den kvarvarande ytan mellan Islandsgatan och transfor-matorn ändå används för trädplantering och blir en liten mötesplats i den alltmer tätnande bebyggelsen.

Ett förslag till utformning av gatufasaderna har föredömligt nog fogats till planen. Det uppvisar en välgörande rytmisering, åstadkommen genom markering av hörnpartierna, indragning av de två övre våningarna, som avses få en ljusare och från fasaderna i övrigt avvikande färg, samt genom fönstrens och balkongernas placering. På så sätt har de i själva verket stora byggnadsvolymerna för ögat lösts upp i mindre enheter på ett fördelaktigt sätt.

Sammanfattning
FVU anser, att den aktuella detaljplanen i många stycken är väl genomtänkt och vittnar om stor omsorg samt att förslaget till gatufasader är tilltalande. Våra invändningar är sålunda få. De gäller användningen av de mot kvarnen belägna delarna av bebyggelsen samt den lilla lokalparken. Vi föreslår

• att de mot kvarnen vättande byggnadsytorna används för annat ändamål än bostäder samt
• att det lilla område som blir kvar av lokalparken sedan gång- och cykelvägen minskat dess yta ändå anläggs som park och blir ett andningshål och en mötesplats.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *