ang dpl för kv Blåsenhus. Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden iUppsala Kommun Uppsala 2007-04-16
753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv Blåsenhus, delområde 5, allmän gata (Dnr 2006/20058-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande.

Föreningen är införstådd med att den omfattande bebyggelsen enligt gällande program och detaljplan för området medför, att en ny gata måste dras för att försörja institutionerna.

Planförslaget

Den nya lokalgatans sträckning utformas som allmän gata, dock ej avsedd för genomgående trafik. Gaturummet planeras få en bredd av ca 20 m inklusive dubbelriktade körfält, separata gång- och cykelbanor samt trädplantering. Fartsänkande åtgärder och kantsten i kopplingarna till Norbyvägen och Artillerigatan avses motverka smittrafik genom området. Utfarten mot Dag Hammarskjölds väg utformas som den huvudsakliga in- och utfarten. Lokalgatan ger möjlighet att utgöra infart till områdets utökade parkeringsytor och att eventuellt dra en busslinje med hållplatslägen genom kvarteret.

Artillerigatan breddas för att skapa en säkrare gatumiljö, men med bibehållen körfältsbredd. Trottoaren längs södra sidan breddas för ökat avstånd till befintliga fastigheter och en gång- och cykelbana anläggs längs den norra sidan. En trädallé planteras efter hela gatans sträckning.

Dag Hammarskjölds väg (D.H:s väg). Lokalgatans mynning mot D.H:s väg mellan Rättsmedicin och “Fängelset” medför att muren vid kapellet måste flyttas för att bereda plats för en gång- och cykelbana. Vidare utformas korsningen så att ett strategiskt hållplatsläge kan tillskapas vid behov.

Norbyvägen (utanför planområdet) bildar tillsammans med lokalgatan en T-korsning och tillförs strategiskt placerade hållplatser.

Föreningens synpunkter

Lokalgatans dragning kommer alltför nära Arkivcentrum, varför vi föreslår en S-formad kurvatur efter det planerade strälningscentrat, räknat från Artillerigatan.

D.H:s väg tillåter ingen visuell breddning, bl.a. av kulturhistoriska skäl. Framtida belastning med uppemot 16 000 fordon per dygn (inkl. Blåsenhustrafiken), fördelade på två körfält, kommer med säkerhet att orsaka oacceptabla trafikhinder, inte minst för kollektivtrafiken. Föreningen upprepar från sitt programyttrande att det kan finnas en möjlighet att mildra störningen, utan att gaturummet förändras i påtaglig omfattning, genom att gång- och cykelbanorna i gatuplanet görs om till kollektivfiler. På västra sidan löper en gångbana i plan med Botaniska trädgården och på östra sidan en gångbana på första terrassen mot slottet. Båda dessa gångbanor omvandlas till separata gång- och cykelbanor. Denna trafikföring kan genomföras på hela sträckan mellan Sjukhusvägen och Carolinabacken med en förlängning av den norra raksträckan så att utrymme bereds för gång- och cykelbanan vid fängelset. Söder om detta svänger gatan ner mot sin nuvarande sträckning. Förslaget underlättar även placering av hållplatser.

Att lägga denna del av kvarterets huvudsakliga in- och utfart (minst 2 000 fordon per dygn) mot D.H:s väg förefaller betänkligt, då detta skulle förorsaka upprepade störningar för alla trafikslag. Om detta genomförs måste åtminstone förbud mot vänstersväng för norrgående trafik införas och trafiken, genom lämpliga enkelriktningar av lokalgatan, fördelas mellan kopplingarna till Artillerigatan, Norbyvägen och D.H:s väg.

Dragning av stadsbusslinje(r) inom området med hållplatser längs lokalgatan bedöms inte vara rationell, då tidsförlusten vid in- och utfärd sannolikt blir avsevärd, inte minst vid högtrafik då parkeringsplatserna fylls respektive töms. Om den s.k. servicetrafiken återupptas kan möjligen någon sådan linje trafikera lokalgatan för att öka rörelsehindrades tillgänglighet till området.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *