ang dpl för del av och utökning av kv Stormhatten, dnr 2012/20054. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-05-30
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för del av och utökning av kv Stormhatten, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20054. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2012-06-04. Planområdet ligger i östra Boländerna, i mötet mellan Tycho Hedéns väg och Kungsängsleden. Syftet med planläggningen är att skapa en byggrätt för ny bebyggelse i kvarterets sydöstra hörn, med ca 14 000 m² handelsyta främst volymhandel, samt centrumverksamhet och kontor i ett övre våningsplan.

I planhandlingen anges att höga krav ska ställas på arkitektonisk utformning på grund av kvarterets strategiska läge i stadsbilden vid en av entréerna till Uppsala där staden möter slätten samt med hänsyn till inriktningen att Tycho Hedéns väg med trädplanteringar och angränsande bebyggelse får en stadsmässig karaktär. Den nya byggnaden ska utgöra ett modernt arkitektoniskt tillägg, med respekt för domkyrkan och slottet.

FVU:s synpunkter

FVU stöder helhjärtat inriktningen att bevara, och där så erfordras i samband med nya projekt förstärka, det direkta mötet mellan staden och slätten som är ett av de tydliga karaktärsdragen för Uppsala. Det är positivt att höga krav ställs på en god och för läget väl anpassad arkitektur som inte skymmer den fria vyn mot den klassiska siluetten, samt att karaktären av Tycho Hedéns väg som infart till staden kommer att utvecklas.

Det är också positivt att ett separat gestaltningsprogram ska utgöra underlag för detaljplanen och biläggas exploateringsavtalet. I programmet ska enligt planhandlingen anges att den nya byggnaden ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med en variation som bryter upp den stora skalan och ger fasaden ett öppet och stadsmässigt intryck. Byggnaden ska följa och förstärka riktningarna på Kungsängsleden och Tycho Hedéns väg. Planen föreslås medge totalhöjden 20 m, utom för en del som ligger i siktstråket mot domkyrkan från infartsvägen där totalhöjden begränsas till 15 m. Enstaka byggnadsdelar, t ex av teknisk natur, får dock vara högre än totalhöjden. Skyltningen ska utformas samordnat och integreras i eller på fasaden; skyltningen ska utgöra en del av byggnadens helhetsintryck. Stor omsorg ska läggas på utformningen av förgårdsmarken mot vägarna utmed kvarteret.

Illustrationerna på sid 9 och sid 12 i planhandlingen svarar dock synnerligen illa mot de krav som anges i texten. Visserligen skymmer inte byggnaden domkyrkotornen och slottet från den valda punkten på infartsvägen söderifrån, men skalan på byggnaden med ansenlig längd kontrasterar kraftigt mot den klassiska siluetten och stadsbilden i övrigt med dess småskaliga bebyggelseenklaver. Den valda punkten för vyn mot staden ligger för övrigt högt; även lägre punkter för bedömning av vyn bör väljas för att klarlägga att inte domkyrkotornen och slottet skyms. Vi befarar att byggnaden blir för hög och på underlag av hittills redovisade illustrationer anser vi att totalhöjden bör begränsas till ca 15 m för hela byggnaden, inte bara för en del av denna.

Illustrationerna redovisar en utformning som är helt motsatt den angivna ambitionen att variera arkitekturen så att byggnadens stora skala bryts upp. I stället för uppbrutna byggnadsvolymer redovisas den nya byggnaden som en stor slät och sluten volym med skyltytor som enda variation. Man kan faktiskt ställa frågan om den angivna ambitionen när det gäller den arkitektoniska utformningen överhuvudtaget förmedlats till arkitektkontoret Wingårds? Uppgiften gäller inte bara att utforma ett nytt spännande hus med vår tids arkitektur utan också att se till att den nya byggnaden infogas på ett harmoniskt sätt i stadsbilden och blir en del av dess grammatik, inte ett jättelåda som med sitt massiva intryck slår ihjäl helheten och karaktäristiska drag i stadsbilden.

Sammanfattande kommentar
Det är en grannlaga uppgift att utforma detta projekt som med en omsorgsfull och skicklig utformning avsevärt kan höja kvalitén på en av stadens viktiga entréer. För att klarlägga vilken höjd byggnaden bör ha för att inte negativt påverka varken den fria vyn mot slottet och domkyrkan eller stadsbilden i sin helhet är det nödvändigt att vid fortsatt projektering välja många utsiktspunkter för att bedöma effekterna. Den skisserade utformningen av byggnaden som en stor oartikulerad låda enligt illustrationerna i planhandlingen är oacceptabel; den bryter hårt mot stadens småskaliga framtoning och strider i alla avseenden emot angiven inriktning i planhandlingen, där det betonas att byggnaden ska få en varierad utformning som bryter upp den stora skalan samt att fasaden ska få ett öppet och stadsmässigt intryck.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *