Ang dpl för del av Rackarberget, dnr PBN 2015-001530. Samråd

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                2017-03-24

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang detaljplan för del av Rackarberget i Uppsala kommun. Dnr: PBN 2015-001530. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill avge följande synpunkter på rubricerade förslag.

Rackarberget är ett ytterst välplanerat och kulturhistoriskt värdefullt område. Det är därför mycket glädjande att se att kommunen och arkitektkontoret A-sidan har gjort ett så omsorgsfullt och väl utfört förslag till förtätning. De föreslagna nybyggnaderna kommer att fungera väl i omgivningen utifrån föreslagen placering och genom val av hustyper, material och dimensioner. Det är även positivt att förskolebaracken rivs och att den centrala parkytan utökas. Detta kommer göra att visionen om ”hus i park” blir ännu tydligare.

FVU vill dock påtala två saker. Det är mycket positivt att Bruno Mathsons dagispaviljong bevaras och får skyddsbestämmelser, men det är också av yttersta vikt att byggnaden även i fortsättningen inrymmer en förskola. Därför önskar FVU att möjligheten att använda lokalen för centrumändamål stryks ur detaljplanen.

Den andra saken vi vill lyfta är att det ur ett stadsmiljöperspektiv är mycket beklagligt att den låga affärslängan förslås att rivas till förmån för ett högre hus. De låga affärslängorna är ett viktigt visuellt inslag i bostadsområden uppförda under efterkrigstiden. De skapar tillsammans med de högre omgivande bostadshusen en välbehövlig variation i stadsrummet. Alltför många låga byggnader har under de senaste årens förtätningsiver rivits i Uppsala varför det är extra viktigt att denna affärslänga får vara kvar.

Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg, ordförande                                                 Anna Micro Vikstrand, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *