ang dpl för del av Uls-Väsby 1:5. Dnr 2004/20076-1. Utställning

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-12-13
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av Uls-Väsby 1:5, Uppsala kommun. Dnr 2004/20076-1. Utställning

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, avgav yttrande daterat 090812 vid samrådet för rubr förslag till detaljplan. Projektet avser utbyggnad av 17 villor på obebyggd ängsmark, en ”livsstilsby”, ca 3 km söderut från Länna. De boende ska ges möjlighet att få tillgång till stallplats och ridanläggningar genom avtal med Uls-Väsby stuteri ca 500 m från planområdet. Hela planområdet ingår i riksintresse för naturvård och i kommunalt kulturmiljöområde, U34, Uls-Väsby samt berörs av grönt kärnområde nr 25, Ulvsbygden.

FVU:s synpunkter
FVU anförde sammanfattníngsvis vid samrådet att planen tvärtom mot vad som påstås i handlingarna strider mot översiktsplanen. FVU hänvisade i sitt yttrande till en rad riktlinjer i gällande översiktsplan som ej beaktats i planförslaget. Det finns inget stöd för bebyggelse i detta läge, servicenivån är låg vilket leder till högt bilberoende och projektet skulle innebära ett hårt ingrepp i ett värdefullt kultur- och jordbrukslandskap. Ulvsbygden har också ett särskilt värde som ett väl avgränsat och välbevarat område som tydliggör historiska sammanhang. FVU anförde vidare att det är förvånande att de kloka intentionerna i översiktsplanen uppenbarligen inte har effekt i den efterföljande detaljplaneringen. FVU avstyrkte den föreslagna exploateringen eftersom den strider mot de principer som gäller för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle enligt nationella, regionala och kommunala miljömål.

Argumenten om olämplig lokalisering med hänsyn till högt bilbeorende och brist på service bemöts med en enda mening i samrådsredogörelsen: ”Översiktsplaner skall, generellt sett, vara vägledande för användningen av mark- och vattenområden. Avsteg kan dock prövas om särskilda skäl föreligger. I detta fall är motivet samverkan mellan stall och ridanläggningar på Ulvs-Väsby stuteri och föreslagen bostadsbebyggelse”. Intrånget i riksintresseområdet avfärdas med meningen: ”Den samlade slutsatsen av samrådet är att planområdet bör vara möjligt att exploatera i den omfattning som redovisas i planförslaget”.

Motivet för detaljplanen, att de boende ska ges möjlighet att få tillgång till stallplats och ridanläggningar, är svagt. Hur många kommer att utnyttja den möjligheten? Och även om många nyttjar möjligheten är lokaliseringen värd den stora uppoffring gentemot miljömålen som den innebär med långa bilresor till all service och med det stora intrång som bebyggelsen kommer att medföra i den intakta Ulvsbygden av riksintresse? Är det inte bättre att förstärka orten Länna med ytterligare bebyggelse där de boende fortfarande har god närhet till Ulvs-Väsby stuteri? Att minska bilresandet är den största utmaningen om man ska uppfylla miljömålen. Ett av de viktigaste medlen för att uppnå detta är att lokalisera ny bebyggelse på ett sätt som från början medger transporter med attraktiv kollektivtrafik och viss service inom gång- och cykelavstånd.

FVU framhåller därför på nytt att detta projekt ej är försvarbart mot bakgrund av nationella, regionala och lokala miljömål och avstyrker detsamma med kraft.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *