ang motion om att göra del av Svartbäcksgatan bilfri.

Till Kommunstyrelsen i Uppsala kommun 2009-11-25
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang motion om att göra del av Svartbäcksgatan bilfri.

Föreningen Vårda Uppsala har erfarit att en motion om att göra Svartbäcksgtan mellan Skolgatan och S:t Olofsgatan bilfri har remitterats till Byggnadsnämnden från Kommunstyrelsen för be¬handling. Föreningen vill i anledning härav framföra följande.

Den aktuella delen av Svartbäcksgatan utgör en sällsynt väl bevarad del av 1800-talets gaturum i centrala Uppsala öster om ån, om inte den enda, med i stort sett intakt bebyggelse och oförändrad gatubredd. Om gatan görs bilfri finns stor risk att karaktären av en levande gata med historisk prägel kommer att försvinna, framför allt om gränserna mellan körbana och trottoarer upphävs. Till ett levande gaturum av detta slag hör också en måttlig trafik – den nuvarande trafikbelast¬ningen på gatan är knappast så hög att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att göra gatan bilfri. Föreningen vill därför med bestämdhet avråda från en förändring.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Mats Wahlberg, styrelseledamot

Kopior till Byggnadsnämnden och gatunämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *