ang. dpl för kv. Broccolin, Årsta 85:1, dnr: PLA 2012-020095. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                   2014-11-10

753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för kv. Broccolin, Årsta 85:1 i Uppsala kommun.

Dnr: PLA 2012-020095. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill avge följande samrådssynpunkter över rubricerade förslag.

FVU:s synpunkter

FVU är positiv till en förtätning av Årsta då området skulle tjäna på att få en mer blandad bebyggelse. Föreningen ställer sig dock negativ till de föreslagna hushöjderna. Höga hus för med sig flera negativa konsekvenser som i detta fall skulle kunna bli mycket kännbara.

För det första är det större risk för skadegörelse i höga hus än i låga. Den informella sociala kontrollen minskar ju fler människor som bor i en och samma trappuppgång. I hus över sex-sju våningar känner inte de boende längre igen alla som bor i trappuppgången och de vet därför inte om den person de släpper in i trapphuset har där att göra eller inte. Detta leder ofta till ökad skadegörelse. Detta är en aspekt som är extra viktig att beakta i ett ytterstadsområde såsom Årsta.

För det andra drar höga hus ner vindar vilket skapar ett otrivsamt mikroklimat. De föreslagna punkthusen ligger också så pass tätt att de kommer att öka vindens styrka ytterligare. De föreslagna åtgärderna med utbyggd sockelvåning och skärmtak kommer inte att kunna förhindra detta i tillräckligt hög grad. Husen planeras dessutom att byggas i utkanten av staden i nära anslutning till Uppsalaslätten. Detta innebär att det redan från början är ett vindutsatt läge. FVU ställer sig frågade till om de boende på de övre våningarna överhuvudtaget kommer att kunna ha glädje av sina balkonger på grund av de starka vindar som Uppsalaslätten genererar.

För det tredje kommer de tre punkthusen att synas på mycket långt håll. Uppsala hade fram till slutet av 1900-talet en mycket sammanhållen siluett med domkyrkan och slottet som givna dominanter. Därefter har höghus i ökande takt planerats och uppförts varav de tre föreslagna höghusen i Årsta är ett exempel. Smygande i detaljplan efter detaljplan förändras stadens klassiska konturlinje genom nya höga hus. I översiktsplanen anges emellertid att ”Stadens karaktäristiska siluett är en identitetsskapande kvalitet som ska vårdas”. Var finns det politiska beslutet att frångå denna för stadens identitet så viktiga riktlinje?

Sammanfattning

FVU är positiv till förtätningen som sådan men anser att hushöjden ska sänkas för att

  • skapa förutsättningar för en säker och trivsam miljö
  • få ett gott lokalklimat runt husen och på balkongerna
  • värna om Uppsalas klassiska siluett

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan,

Kristina Berglund              Anna Micro Vikstrand

Ordförande                         Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *