ang dpl för kv Klacken m fl, dnr PLA 2012-020070. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                   2013-12-20

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Klacken m.fl, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-020070.  Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan utsänt för samråd t o m 2013-12-20.

FVU:s synpunkter.

FVU ser området som utmärkt väl lämpat för en bostadsbebyggelse med inslag av centrumverksamhet i bottenvåningen utmed Vaksalagatan, men anser att exploateringen är för hög.

Man säger sig värna om kulturhistoriska värden och vilja uppnå god anpassning till omgivningen. Utmed Vaksalagatan föreslås fem-sju våningar och utmed Salabacksgatan fyra-fem våningar. Visst kan kv. Klacken tåla en något högre exploatering än omgivande områden, men om man vill uppnå ett gott samspel med omgivningen bör våningshöjden begränsas till fyra våningar, eventuellt med en indragen femte, mot Vaksalagatan och till högst tre våningar, eventuellt med en indragen fjärde, mot Salabacksgatan där den nya bebyggelsen kommer att möta Leches trevåningshus med gavlar i söder i fyra våningar.

Den föreslagna ”accenten” på sju våningar har inget berättigande i denna stadsbild; I synnerhet detta hus och placeringen mitt i raden mot Vaksalagatan stör just de siktlinjer som man säger sig värna om. Kommande från Vaksala kyrka och Gränby köpcentrum ska man väl kunna se såväl Slottet som Domkyrkan? Det går nog bra att se dessa märkesbyggnader från sjuvåningshusets privata terrass, men inte från Vaksalagatan. Den föreslagna utkragningen på fyra m över gatumark i hörnet av det sydliga området bör också utgå; den ger inget trivselvärde, utan är störande i stadsbilden.

Det är välgörande med två släpp genom bebyggelsen, ett i Skomakargatans förlängning och ett mitt för Regngatan, men båda är tänkta att bli körbara. Den södra anslutningen för korsande trafik över Vaksalagatan synes direkt olämplig. Låt i stället den södra gatan bli ett parkstråk med enbart gång- och cykeltrafik!

Sammanfattning

Hushöjderna föreslås sänkas för att uppnå bättre anpassning till omgivande områden och den södra gatan föreslås bli ett parkstråk för endast gång- och cykeltrafik.

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina  Berglund, ordförande                                Kristina Dahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *