ang dpl för kv Varpen och Spolen. Dnr 2007/20089-1. Samråd

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-09-08
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för kv Varpen och Spolen. Dnr 2007/20089-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan utsänt för samråd t o m 2009-09-15. Planen omfattar kvarter som nu innehåller industriverksamhet och som enligt program för Kungsängen avses nyttjas för nya bostadshus med centrumverksamheter och skola i bottenvåningarna. Planen beräknas rymma ca 700-750 bostäder. FVU, har vid remissen av program för Kungsängen uttalat sin tillfredsställelse över den fortsatta utbyggnaden av kvartersstaden söderut. Planförslaget följer i huvudsak detta program.

FVU:s synpunkter
FVU konstaterar att tillåtna hushöjder enligt planförslaget varierar mellan 5 och 8 våningar. För knappt hälften av huslängden medges hushöjden 7 våningar varav en mindre del får uppföras i 8 våningar. Mer än hälften av längden av dessa högre hus i 7-8 våningar består av 11 punkthus utan indragen vindsvåning, i gatuhörn och runt det centrala parkrummet.

Enligt programmet för Kungsängen bör inte byggnadshöjden, med undantag av husen utmed Kungsgatan, överstiga 5-6 våningar + indragen vindsvåning. Givetvis kan det i enstaka fall finnas motiv för en arkitektonisk accent i form av en högre byggnadsdel. Men i detta planförslag handlar det, jämfört med riktlinjerna, om en ansenlig ökning av fasadhöjden mot gatu- och gårdsrum (eftersom vindsvåningen inte är indragen) för ca en fjärdedel av bebyggelsen. Visst kan det vara berikande med olika hushöjder och också någon enstaka accent i form av en högre byggnad i ett väl valt läge men i detta fall är en följd av variationen att gårds- och gaturum skuggas avsevärt. Det framgår av redovisade solstudier att det är egentligen endast under sommarmånaderna som det blir någon solbelysning att tala om på gårdarna. Här har den kvalitet som solljus i utemiljön innebär fått stå tillbaka för någon sorts idé om arkitektonisk symmetri i uppbyggnaden av kvarterens byggnadsvolymer!

Riktlinjen 5 våningar + indragen vindsvåning och i vissa lägen 6 våningar + indragen vindsvåning enligt programmet för Kungsängen, anser FVU bör ses som maximala höjder. Dessa höjder ansluter relativt väl till befintlig bebyggelse i stadskärnan. I alla fall 5 våningar + indragen vindsvåning ger också en behaglig skala och medger relativt gott solinfall i stadsrummen. Även om avsikten är att bygga tätt är det viktigt att värna om gatu- och gårdsrum med solljus och harmoniska mått och proportioner och inte återgå till den hårt exploaterade stenstaden med skuggiga och osunda stadsrum. Även den bristande tillgången på park- och grönytor i stadsdelen talar för en mera måttlig exploatering. Kungsängen kommer att bli boplats för många generationer framöver, inte minst barnfamiljer som har rätt att kräva en närmiljö som motsvarar intentionerna i FN:s barnkonvention. FVU anser således att fasadhöjderna ska sänkas och åtminstone följa riktlinjerna i programmet för Kungsängen.

Sammanfattning
FVU anser att hushöjderna bör sänkas till 5-6 våningar + indragen vindsvåning enligt riktlinjerna i programmet för stadsdelen för att få en mera behaglig skala och mera sol i gatu- och gårdsrum.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *