ang dpl för kyllager, del av Boländerna 13:2, dnr PBN 2015-003178. Granskning

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                2016-12-14
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang dpl för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2, dnr PBN 2015-003178. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala finner att ovannämnda plan för kyllager i Boländerna nu gått vidare till granskning
utan att den förändring av färgsättningen som föreningen föreslog beaktats annat än negativt. Ledsamt nog
sägs i samrådsredogörelsen att föreningen skulle ha föreslagit en kall grå färg för kylcisternen, detta trots
att man på samma sida kan läsa att föreningen föreslog något avsevärt mer inspirerat.

I samrådsredogörelsen sägs vidare att föreningen missförstått den i planen angivna färgsättningen av
kyllagret, av oss uppfattad som blank och orangeröd, men att materialet i själva verket ”varken är orange
eller blankt”. Vad gäller både det påtalade blänket och färgverkan ter sig helhetsbilderna i så fall
missvisande, och det är dessa som har betydelse vid bedömningen av samspelet av färg och form inom
kvarteret. Vad färgen beträffar spelar det mindre roll för oss vad vi kallar den. Det vi anmärkte på var att den
planerade färgen på kyllagret enligt bilderna tar upp och fördunklar den på brännugnen. Detaljbilden av plåten
som nu hänvisas till (dpl s 10) ligger i skugga och ger inte någon uppfattning alls om hur materialet
kommer att te sig i dagsljus.

Både planförfattarna och föreningen anser att brännugnen spelar en viktig roll i upplevelsen av kvarteret.
Det 36 m höga kyllagret framstår i helhetsbilderna med sin mäktiga volym och sin mer mättade färgvariant
som en övermäktig konkurrent till ugnen. Om man inte kan lita på koloriten i dessa viktiga bilder, vad är
det då för mening med dem? Kanske visar de trots allt rostfärgen i belysning?

Enligt samrådstexten skall som påpekats den stora cylindern utföras i ett material som är ”dovt och matt
rostfärgat och kan mörkna ytterligare med tiden”. Kan den beskrivningen tillämpas på de publicerade helhets-
bilderna? Om man skall tro att detaljbilden på plåten verkligen visar färgen korrekt – är materialet redan
från början rätt mörkt. En byggnad stor som kyllagret i en mycket mättad färg vilken det vara må, rost
eller annan, kommer att dominera både på långt och nära håll, oavsett om ytan mönstrats på ett eller annat
sätt, och den skulle, om den får matt rostfärg, inte minst från skuggsidan te sig väldig och tämligen dyster.

Föreningen fann alltså vid samrådet att förslaget till färgsättning av kylcisternen, trots de goda intentionerna,
var olycklig och snarare skulle framhäva cisternen på bekostnad av brännugnen som den i planen tänktes
samspela med. Vi föreslog därför, och gör så fortfarande, en uppbrytning av den stora formen genom att ta
fasta på cylindern som sådan, låta helheten få ljust grå färg – varm, förstås, och den får gärna vara matt –
och pigga upp den med tvärgående band i brännugnens färgton, blanka och mer mättade till färgen, citat
som skulle kommunicera med ugnen. Men man kan också, om konstruktionen medger det, tänka sig en lek
med spirala band, eller band i mer än en glad färg mot den ljusgrå bakgrunden, eller kanske någon annan
variation på samma idé. En ljus grundfärg skulle enligt föreningens uppfattning minska upplevelsen av
tyngd hos den stora volymen. Med en färgsättning åt det beskrivna hållet skulle kyllagret få ett eget,
originellt uttryck och kanske bli ett glatt inslag i stadsbilden till glädje för passerande.

Uppsala dag som ovan,

Mats Wahlberg, tf ordförande  Anna Nilsén, styrelseledmot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *