ang. dpl för Luthagsstranden 50:1 m fl, dnr PLA 2013/001600. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                              2016-10-18

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang. detaljplan för Luthagsstranden 50:1 m.fl. i Uppsala kommun.

Dnr: PLA 2013/001600. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill avge följande granskningssynpunkter över rubricerat förslag.

Av handlingarna framgår att kommunen i stort inte har beaktat de viktiga synpunkter som har kommit från olika instanser, varför vi hänvisar till vårt utlåtande från samrådet.

FVU vill poängtera att det är mycket olyckligt att hushöjden höjs mot Fyrisån. Resultatet skulle bli betydligt mer lyckat om husen hade den lägre höjden hela vägen. Vidare ställer föreningen sig tveksam till att husen ska stå så nära ån. Gångvägen som planeras kommer inte kännas som en offentlig väg utan snarare semiprivat vilket är mycket olyckligt.

Uppsala dag som ovan,

Mats Wahlberg                                                             Anna Micro Vikstrand

Ordförande                                                                   Styrelseledamot

Bilaga:

Tidigare yttrande, se nästa sida!

Bilaga:

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                        2015-10-26

753 75 Uppsala

Ang. detaljplan för Luthagsstranden 50:1 m.fl.i Uppsala kommun.

Dnr: PBN 2013/001600. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill avge följande samrådssynpunkter över rubricerade förslag.

Expansionstrycket är för närvarande stort i Uppsala. FVU har därför inget i sak att invända mot förslaget att förlänga bebyggelsen längs med Luthagsesplanaden. Däremot ställer sig föreningen mycket tveksam till den successivt ökande våningshöjden och de snedställda taken. Detta skapar inte den variation som enligt planförslaget eftersträvas utan ger endast ett mycket oroligt intryck. De föreslagna husen närmast Götgatan ansluter väl till nuvarande bebyggelse utan att för den skull sakna egen karaktär. FVU skulle gärna se att även resterande bebyggelse fick ett liknande utseende. En god stadsväv skapas inte av ett ogenomtänkt blandande av fasadmaterial, våningshöjder och olika takfall utan av en sammanhållen och harmonisk bebyggelse.

Det framgår inte av planförslaget hur många barn det tänkta daghemmet ska hysa. FVU ställer sig dock frågande till om den tillhörande gården verkligen lever upp till rekommendationerna om att det ska finnas 30 m² grönyta per barn.

Vidare ställer sig FVU direkt avvisande till förslaget att bostadshusen inte ska ha hiss som går ända ner till entréplanet. Att en lösning med lyftbord från entréplanet till första våningen föreslås ter sig mycket märkligt med tanke på den starka tillgänglighetslagstiftning som idag finns.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Olof Antell                                                                      Anna Micro Vikstrand

Ordförande                                                                     Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *