ang dpl för Mikaelsplan, dnr 2012/20045-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

2013-03-11

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Mikaelsplan, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20045-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för
samråd t o m 2013-03-11. Syftet med planläggningen är att skapa ca 180 nya bostäder samt ytor
för förskola och andra verksamheter. Detta sker genom att 5-6-våningshus i två stora U-former
fångar in parken och kyrkan i en kniptångsrörelse. 14 av ett 40-tal stora lövträd blir kvar, de
flesta i en grupp framför kyrkan.

FVU:s synpunkter

I en tidigare skrivelse har FVU avrått från bebyggelse i parken. Skälen är flera.
En kraftig exploatering med nya bostäder i de närmaste kvarteren Örtagården, Brandstationen och
Ambulansen sker nu i form av 5-och 6-våningshus och aktuella planer finns för nybebyggelse,
delvis i 7 våningar, på parkeringsplatsen mitt emot Polishuset, samt i det angränsande kv.
Bredablick. Sammantaget blir grannskapet ett av de tyngst exploaterade områdena i den centrala
staden. Alla dessa nya bostäder, ofta grupperade kring trånga, mörka gårdar, skapar ett starkt
behov av park i närområdet. Den förorenade luften på Kungsgatan blir knappast bättre av att den
rikliga grönskan i huvudsak försvinner. Sist men inte minst de estetiska värdena: de mäktiga
lövträden som förhöjer det stadsbildsmässiga värdet och kommer de omgivande kvarteren till del.
För Mikaelskyrkan, som ju framhålls som kulturhistoriskt värdefull i planen, är parken en ytterst
medvetet gestaltad omgivning. Om planen förverkligas blir den reducerad till en pittoresk liten
kuriositet som man skymtar mellan de stora bostadshusen. Den nordöstra sidan av Kungsgatan
måste få bevara sin karaktär av kyrko- och folkrörelsestråk.

Av nämnda skäl vore det kanske bäst att inte alls bygga i parken. Men i FVU har vi ändå
diskuterat viss bebyggelse. Bostäder känns helt uteslutet med hänsyn till buller från hårt
trafikerade gator och järnväg. Kontor vore däremot möjligt, men då i en omfattning och skala
som låter kyrkan och framför allt parken dominera.

Vi tänker oss först en 15 m remsa längs järnvägen för tillfart och en rad p-platser. Matning sker
från Skolgatan. Därefter kontorslängor i 3 våningar, på båda sidor om kyrkan, parallellt med
järnvägen. Slanka byggnader med mittkorridor. Avslutningsvis en större 5-vånings kontorskropp
med dubbelkorridor mot Råbyvägen. Ingen bebyggelse mot vare sig Skolgatan eller Kungsgatan
alltså – här står de stora mäktiga parkträden kvar och parken förblir en oas och en vilopunkt för
alla de nyinflyttade i kvarteren intill.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Kristina Berglund, ordförande                                     PO Sporrong, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *