ang dpl för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2, dnr PBN 2015-003178

Till                                                                                                                                                         2016-11-04

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

ang detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2, dnr PBN 2015-003178.

Syfte. Ett kyllagertorn avses uppföras i kv Brännugnen i anslutning till fjärrvärmeanläggningen i
Boländerna. Huvudman för projektet är Vattenfall AB Heat. Avsikten är att anläggningen skall leverera
fjärrkyla från en stor anläggning och kunna ersätta en mångfald lokala kylanläggningar, vilket enligt
planen skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen. Föreningen har inga invändningar mot detta
vällovliga syfte. Stallängsverket i Kungsängen invid Kungsängsleden nära reningsverket hade ett liknande
syfte men hade mindre dimensioner än den anläggning som nu planeras. Föreningen yttrade sig också vid
detta tillfälle, dock huvudsakligen med en anmärkning gällande färgen som hörsammades.

Placering. Det kyllager som planeras i kv Brännugnen har formen av en 36 meter hög cylinderformad
cistern och skall byggas i samma kvarter som fjärrvärmeanläggningen i det hörn som vetter mot den smala
grönyta som kallas Bolandsparken och det industrispår som löper längs Danmarksgatan och försörjer
kvarteret. Kylcisternen kommer sålunda att bli mest synligt från Danmarksgatan som också är den plats
där inblicken mot byggnaderna i kvarterets inre är som bäst. Det är också från detta håll som inverkan på
kvarterets arkitektur i övrigt blir mest påtaglig. Den stora cylindern döljer till stor del övriga byggnader,
framför allt brännugnen som utgör ett imponerande stycke industriarkitektur. Som föreningen förstår det
är placeringen i detta hörn av kvarteret för närvarande den enda möjliga och de funktionella aspekterna ter
sig i detta fall viktigare än de estetiska även om de så långt möjligt bör förenas.

Färgsättning. Kvarteret har genom åren byggts med påtaglig omsorg om den arkitektoniska utformningen
både vad gäller färg och form. I planen anges att cisternen skall få orangeröd färg och att den sålunda
kommer att harmoniera med brännugnen. Av de publicerade bilderna kan man dock döma att motsatsen
blir fallet. Den stora cisternens blankmålade, ilsket orangeröda segment slår fullständigt ut brännugnens
diskretare men ändå livande, matt orangeröda färgytor och får dess fasader att se bleka och slitna ut (s 2).
Cisternens planerade färg får den dessutom att se mer dominant ut än den är, vilket inte är önskvärt. Det
skulle inte hjälpa att göra cisternens färg matt. Det bästa vore som föreningen ser det att avstå från att göra
cisternen i någon heltäckande kulör utan hellre göra den matt ljusgrå med någon form av färgaccent i
blank färg. Kanske skulle det gå att med band i den starkt orangeröda färgen markera de tvärgående smala
linjer som bildas av de staplade cirkelrunda segmenten. De senare är dessutom olika höga, vilket skulle
motverka enformighet. En accent av detta slag skulle ge den önskade associationen till brännugnen utan
att konkurrera med den. Men man kan också tänka sig tvärgående band i varierande färger. Säkert finns
det också andra sätt att göra cylindern till ett trevligt och markant element i stadsbilden utan negativa
biverkningar för övriga byggnader i kvarteret.

Föreningen förordar sålunda att färgsättningen omstuderas men har i övrigt inga invändningar mot
projektet som så långt föreningen kan bedöma de tekniska aspekterna verkar både önskvärt och hållbart.

Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg, tf ordförande  Anna Nilsén, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *