ang dpl för Östra Fyrislund, del 1. Dnr 2006/20042-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-03-20
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Östra Fyrislund, del 1. Dnr 2006/20042-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-04-12. Planområdet ligger i sydöstra delen av Uppsala, strax norr om Uppsalas södra infart och väster om E4. Planförslaget utgör del av ett större framtida verksamhetsområde och innehåller bl a rätt att anlägga en bussdepå om ca 86000 m2.

FVU:s synpunkter
Det anges i planbeskrivningen att bussdepån inledningsvis avses för regionbussar och i en framtid även för stadsbussar. FVU har i yttrande över samrådsförslaget till Översiktsplan 2010 anfört kraftig kritik mot förslaget att förlägga en bussdepå vid L:a Ultuna gård med hänsyn till negativa effekter för den känsliga landskapsbilden och det närbelägna Kungsängsreservatet. Det är FVU:s förhoppning att planläggning för bussdepå i Fyrislund innebär att ett eventuellt läge för bussdepå vid L:a Ultuna nu är avskrivet.

Enligt Förslaget till Översiktsplan 2010, del 2, plankarta 1b, redovisas planområdet som en del av ”stadsväven”. I plantexten angående stadsväven i del 1, sid 45-46, betonas vikten av ”sammanlänkning mellan olika stadsdelar” och att ”stadsväven ska utgöra en blandning av bostäder, verksamheter och grönska”. På sid 71 betonas att ”den framväxande staden ska utformas så att den blir stimulerande och karaktärsrik. Förändring, nytillskott och bevarande ska förstärka varandra.”

Planförslaget och vad som anförs för Fyrislund som helhet anknyter dock ej till översiktsplaneförslagets inriktning för ”stadsväven” och speglar inte heller någon ambition att tillvarata de goda förutsättningar som finns i Fyrislundsområdet. I stället tycks avsikten vara att planera för ytterligare ett utbrett funktionsseparerat verksamhetsområde där detaljplan adderas till detaljplan utan ambition att åstadkomma en sammanhängande helhet med god stadsmiljö. Att en ”Befintlig grön länk med rekreativ / ekologisk funktion” ligger omedelbart söder om den planerade bussterminalen enligt ovan nämnda karta 1 b berörs överhuvudtaget ej i planbeskrivningen.

Planområdet utgör del av entrén till Uppsala vid tillfart söderifrån. Inom Fyrislund ligger den stiliga f d Pharmaciabebyggelsen, idag Uppsala Business Park, utformad av en av Sveriges mest kända arkitekter Carl Nyrén. Intill ligger den fina gårdsmiljön Fyrislund som utgör den enda bebyggelse som återstår av den gamla byn Gnista. Dessa attraktiva miljöer bör vara inspirerande för fortsatt utveckling av Fyrislund. Här finns goda förutsättningar att få till stånd en blandning av bostäder och verksamheter och en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och mycket grönska, såsom ambitionen beskrivs i förslaget till ny översiktsplan.

Ett utförligt planprogram med riktlinjer för blandning av bostäder och verksamheter samt gestaltningsprinciper för byggnader, offentliga rum och grönska borde därför upprättas för Fyrislundsområdet som helhet som underlag för fortsatt detaljplanering. En särskilt viktig aspekt i detta planarbete bör vara områdets funktion som del av entrén till staden från en av huvudtillfarterna.

Den text som benämns ”Stadsbyggnadsvision” i plantexten för detaljplaneförslaget utgör en förteckning över allmänt hållna punkter och bör konkretiseras. Texten om gestaltning, som enbart handlar om husens placering och höjder, bör utvecklas när det gäller arkitektonisk samordning som t ex material, färgsättning, takutformning, skyltning mm. Även en bussterminal kan utformas på ett arkitektoniskt tilltalande sätt om denna aspekt finns med från början i planeringen.

Sammanfattning
FVU anser att det valda läget för bussterminalen är lämpligt. Däremot är det angeläget att verksamhetsområdet Fyrislund gestaltas utifrån en helhetssyn som gör att området blir en naturlig och attraktiv del av ”stadsväven”. Här bör finnas mycket goda möjligheter att utveckla en blandstad med mycket grönska som samtidigt utgör en vacker anblick utmed en av entréerna till staden. Ett sådant program bör därför tas fram som underlag och föregå detaljplaneringen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *