ang dpl för Stenhammarsparken. Dnr 2008/20010-1. Samråd.


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 10-03-20
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Stenhammarsparken. Dnr 2008/20010-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-03-30. Planförslaget innehåller 20 radhus.

FVU:s synpunkter
Parken är trots ringa storlek omväxlande och ganska kuperad med en hel del hällar i dagen och skogsdungar med varierade trädbestånd av tallar (delvis gamla), gran, björk, asp och enstaka andra lövträd samt en del hassel. Det finns också några öppna ytor med anordningar för barns lek och sådana av olika slag finns också på sina håll i dungarnas bryn. Parken ligger mellan ganska kompakta bostadsområden från 1970-talet, i öster sjuvåningshus, i väster trevånings. Den verkar vara väl genomtänkt som ett grönområde för både barn och äldre vid den övergripande planeringen av detta stora bostadsområde, vilket alltjämt är barnrikt och även i övrigt i stort behov av närbelägna, väl anpassade parkområden.

Den föreslagna bebyggelsen raderar i det närmaste ut parken, trots plantextens formulering att ”vissa delar av nuvarande park blir exploaterad”. Påståendet att de centrala och södra delarna av parken inte skulle beröras är direkt felaktigt. Endast den sydvästra delen skulle enligt kartan bli kvar Återstående fragment, på plankartorna kallade ”natur”, blir till ett par små dungar den större ca 50 x 50 m sedan cykelstigar med närmaste omgivning frånräknats. De friytor för lek som sägs komma att finnas centralt i området kan inte bli annat än på gårdar mellan husen, som kartbilden nu ser ut. Ännu en gång planerar man alltså att bebygga en stadsdelspark, denna gång med nära nog spolierande effekt för parkmarken.

Ett s.k. nollalternativs konsekvenser är närmast häpnadsväckande: otrygghet skulle bestå i området – med detta argument skulle nära nog varje parkområde kunna avskaffas. Den som inte känner god och alltid fungerande belysning tillräckligt betryggande får undvika området under mörker; Vidare skulle utebliven bebyggelse (bostadsrätter planeras) minska möjligheten att göra ”boendekarriär” i denna stadsdel, ett nytt och egenartat argument.

I närheten finns ganska stora ensartade steniga och ganska svårtillgängliga skogspartier, restområden mellan kvarteren, som till vissa delar hellre kunde bebyggas än Stenhammarsparken. Det förtjänar också att påpekas att parken nu kan tjäna som en biologisk spridningskorridor från Hågadalen över villakvarteren närmast norr om parken till skogspartier längre mot söder.

Med hänsyn till ovanstående vill Föreningen Vårda Uppsala med kraft avstyrka detaljplanen för Stenhammarsparken.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande Bengt Jonsell, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *