ang dpl för Östra Fyrislund, del 1. Dnr 2006/20042-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 10-05-26
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Östra Fyrislund, del 1. Dnr 2006/20042-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, avgav yttrande vid samrådet för rubr förslag till detaljplan. Förslaget är utställt t o m 10-06-04. Planområdet ligger i sydöstra delen av Uppsala, strax norr om Uppsalas södra infart och väster om E4. Planförslaget innebär rätt att uppföra en allmän bussdepå, en anläggning för gasdepå samt ett kvarter för handel, kontor och industri.

FVU:s synpunkter

Funktionsblandning
Med hänvisning till att Fyrislund enligt ÖP 2010 redovisas som en del av “stadsväven” som avses “utgöra en blandning av bostäder, verksamheter och grönska” efterlyste FVU vid samrådet en planeringsinriktning för området som svarar mot denna ambition i stället för att planera för ytterligare ett utbrett funktionsseparerat verksamhetsområde. FVU föreslog att ett planprogram tas fram som underlag för fortsatt planering med målet att utveckla Fyrislund till en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet och mycket grönska.
I stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse hänvisas till ett tidigare programarbete för Fyrislund som påbörjades 2002 och godkändes av byggnadsnämnden 2006 som styrning för fortsatt planering av området. Vidare anges att önskemålen om blandning av bostäder och verksamheter inte är möjliga att uppfylla på grund av krav på skyddsavstånd till bostäder från befintliga företag för att dessa ska “även i en framtid kunna driva och utveckla sin verksamhet”.
FVU finner det anmärkningsvärt att planeringsinriktningen för Fyrislund ligger fast utifrån ett program framtaget för många år sedan, trots att största delen av området ännu är oexploaterat och inriktningen i programmet strider mot en av huvudprinciperna i ÖP 2010 som nu arbetats fram till utställningsskedet. FVU anser att läget för bussdepå mm enligt det aktuella planförslaget är lämpligt. Däremot bör det inte föreligga hinder för bostäder i de obebyggda delarna av Fyrislund i näromgivningen till kontorsbyggnaderna i Uppsala Business Park och den planerade intressanta dagvattenparken enligt det förslag som redovisas i utställningshandlingen.

Entrén till staden
Vid samrådet framförde FVU att planområdet och Fyrislund i övrigt utgör del av entrén till Uppsala vid tillfart söderifrån samt att denna funktion bör vara en särskilt viktig aspekt att beakta i det planprogram som FVU föreslår. Denna synpunkt berörs knapphändigt i samrådsredogörelsen. Ej heller berörs frågan om områdets läge vid en av stadens tillfarter i utställningshandlingen.
Boländerna, Fyrislund och området kring Fyrislundsgatan bildar tillsammans ett vidsträckt område, ca 3 km i östvästlig riktning och ca 1 km i nordsydlig riktning med främst storskaliga verksamhetsbyggnader. Detta område är det första som möter besökaren söderifrån antingen man kommer på Almungevägen från E4 eller på gamla E4. Den pågående etappvisa planeringen av Fyrislund borde ge goda möjligheter att avsevärt öka stadsbyggnadskvalitén i zonen kring Almungevägen. FVU anser därför att gestaltningen av infarten till staden i anslutning till Fyrislund bör innefattas i dessa detaljplaner.

Arkitektonisk gestaltning av bussterminalen
FVU föreslog i samrådsyttrandet att riktlinjer anges när det gäller bussterminalens utformning, t ex material, färgsättning, takutformning, skyltning mm. Det är positivt att planbeskrivningen i utställningshandlingen har kompletterats med vissa allmänt hållna gestaltningsprinciper bl a krav på hög arkitektonisk kvalitet och genomarbetad gestaltning.
FVU föreslår dock att dessa krav för att få större tydlighet och genomslagskraft läggs in som en bestämmelse på plankartan under rubriken “PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE”.

Ev. bussterminal vid Lilla Ultuna
FVU har i remissyttrandena över förslag till ÖP 2010 och vid samrådet uttryckt en förhoppning att anläggande av en bussterminal i Fyrislund innebär att ett eventuellt läge för en bussterminal i Lilla Ultuna nu är avskrivet. I samrådsredogörelsen anges dock att bussdepån i Fyrislund “innebär inte nödvändigtvis ett stopp för bussdepå i Lilla Ultuna.”
FVU framför ånyo med kraft att en bussdepå vid Lilla Ultuna är ytterst olämplig med hänsyn till negativa effekter för landskapsbilden, både för stadens möte med slätten samt för tillträdet till och upplevelsen av det närbelägna Kungsängsreservatet.

Sammanfattande kommentar
De synpunkter som FVU ovan framför syftar samtliga till att vid fortsatt utveckling av staden åstadkomma en stadsbygd av hög kvalitet eller för att citera förslag till ÖP 2010 ” Nya tillskott i staden ska göras med respekt för den befintliga miljön och med ambition att skapa nya byggda miljöer med arkitektonisk kvalitet” (s 96 i del 1, planförslag). En förutsättning för att lyckas med detta är att avväga och utforma varje delprojekt mot bakgrund av denna långsiktiga inriktning för stadens utveckling.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *