ang dpl för Fullerömotet, sydöstra. Dnr 2005/20066-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-06-16
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Fullerömotet, sydöstra. Dnr 2005/20066-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-06-28. Planområdet ligger öster om E4 vid Fullerö trafikplats. Planförslaget innehåller temapark (145000 m2), storskalig handel i form av en galleria (33000 m2), en idrottsanläggning, hotell och trafikantservice, allt på en total yta av 350000 m2. Antalet besökare beräknas till 800000 årligen. Det aktuella planförslaget följer i stort inriktningen i samrådsförslaget till fördjupning av översiktsplan för Storvreta.

FVU:s anförde i yttrande (daterat 2008-11-30) över detta samrådsförslag att det är positivt att kransorten Storvreta växer men att en utbyggnad av Östra Fullerö med största sannolikhet kommer att innebära att lokal handel och service i Storvreta utkonkurreras. Den ohejdade bilanvändningen som är förutsättningen för utbyggnaden av Östra Fullerö strider mot kommunens intentioner samt nationella och internationella miljömål. FVU föreslog därför att en avsevärd del av markavsättningen för Östra Fullerös handelsområde och temapark i stället bör användas för bostäder, skolor och grönområde med idrott och rekreation. Samtidigt bör centrum vid Ärentunavägen i Storvreta utvidgas med ytterligare småskalig handel, offentlig service och kulturutbud till ett innehållsrikt lokalt centrum.

FVU anför följande synpunkter på förslaget till detaljplan.

Stadsbygdens utveckling
I planhandlingen konstateras att Fullerömotet är mycket intressant för utveckling då det utgör en knutpunkt för vägtransporter mellan Mälardalen och norra del av landet samt att det ligger i kommunens intresse att ta var på de möjligheter anläggandet av en ny E4 bidragit med. Detta synsätt att E4:an utgör ett stråk för utveckling av nya noder i stadsbygden för handel och andra verksamheter framgår också förslaget till ny översiktsplan 2010.

Kommentar
Att anlägga helt nya samhällsbildningar på jungfrulig mark innebär ökad spridning av stadsbygden i stället för den koncentration som bör eftersträvas för att resandet i större utsträckning ska kunna ske med kollektiva färdmedel enligt kommunala och nationella miljömål. FVU anser därför att fortsatt expansion av stadsbygden utanför Uppsala stad i stället i första hand ska ske genom att utveckla själva kransorterna med bostäder och arbetsplatser, bl a Storvreta, inte genom att utveckla nya noder som dessutom i detta fall präglas av 1960-talets funktionsseparering.
En annan kommentar är att det viktiga särdraget i Uppsalabygden, det direkta mötet mellan stad/kransort och Uppsalaslätten successivt försvinner med nya stora bebyggelseagglomerationer utanför orterna på jungfrulig mark.

Handel
I planhandlingen anges att handeln ska få utvecklas på egna villkor så att efterfrågan på nya typer av handel kan tillfredsställas. Hänvisning sker också till kommunens handlingsplan för utveckling av handel med dess intentioner att Uppsala aktivt ska ta vara på och utveckla sin roll som regionalt handelscentrum samt att kommunen ska möta medborgarnas behov av närservice i de större tätorterna i ytterområdena.

Kommentar
Handeln har kraftigt omstrukturerats under senare decennier genom utvecklingen av gallerior och stormarknader. Detta är på många sätt positivt för konsumenterna, bl a genom lägre priser och ett samlat utbud. Marknadens aktörer kan emellertid omöjligt överblicka och ta ansvar för effekter som ligger utanför det egentliga projektet. Det är inte heller deras uppgift. Därför kan man inte överlåta till handeln att få utvecklas på egna villkor! En sådan inriktning står också i direkt motsats till handlingsplanens inriktning att värna om medborgarnas behov av närservice eftersom man inte kan förvänta sig att handeln ser till andra samhällsintressen utöver den aktuella etableringen.
Handelsetableringar får således inte lokaliseras i lägen som innebär att den lättillgängliga lokala småskaliga dagligvaru- och sällanköpshandeln slås ut. Handelns lokalisering är avgörande för i vilken mån det är möjligt att minska bilresandet. Det är kommunens uppgift att svara för denna överblick över stadsbyggnaden och att härvid se till att övergipande samhällsmål tillgodoses. Härigenom får också marknadens aktörer klara spelregler och större trygghet genom bättre möjligheter att bedöma bärkraften i investeringen. Kommunen måste ta ett sådant ansvar vilket ibland kan medföra att vissa privata initiativ bör avvisas med hänsyn till kommuninvånarnas bästa. I många andra länder har lagregler införts i syfte att förhindra att lokal handel slås ut av externhandel bl a för att även invånare utan bil ska ha möjlighet att nå åtminstone viss basservice.
Även om det inte är FVU:s uppgift att göra marknadsmässiga bedömningar är det svårt att överhuvudtaget förstå behovet av ett nytt stort handelsområde endast ca 5 km norr om Gränby centrum, som dessutom planeras att byggas ut ytterligare. Den i planförslaget redovisade rätten att bygga ut högst 6000 m2 dagligvaruhandel kommer med all sannolikhet att slå ut den lokala handeln i Storvreta.

Trafik
Trafikalstringen anges vara den begränsande faktorn för hur stor exploatering som kan tillåtas. Fullerö trafikplats avses byggas ut med ett extra körfält. Det totala behovet av parkeringsplatser på kvartersmark har uppskattats till ca 2600 platser. Fullt utbyggt beräknas Fullerö Park-projektet öka kommunens koldioxidutsläpp med 3,6 %. Kommunens mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 % till år 2030. En av planförslagets konsekvenser bedöms vara betydande negativ påverkan på koldioxidutsläppen.
Kommentar
FVU ställer frågan om kommunens mål att öka andelen kollektivtrafik och minska koldioxidutsläppen i praktiken inte har någon som helst betydelse?

Kulturlandskapet
Planen medger en hög exploatering både till höjd, upp till sex våningar, och utbredning, upp till 150000 m2 bebyggelseyta. Hotellbyggnaden planeras bli drygt 30 m hög. För att “minimera visuell inverkan ut mot det öppna landskapet i norr” föreslås en skyddsplantering. Temaparken, med bebyggelse i högst två våningar, ligger närmast trafikplatsen. Planförslaget innehåller vissa utformningsbestämmelser. En av planförslagets konsekvenser anges vara betydande negativ miljöpåverkan på landskapsbild och kulturarv. Dock bedöms inte förslaget innebära påtaglig skada på riksintresset eftersom planområdet inte ligger inom själva riksintresset utan endast gränsar till det.

Kommentar
Det är positivt att planförslaget innehåller bestämmelser angående vegetation och gestaltning i syfte att mildra effekten gentemot omgivningen. Det är emellertid, trots detta, ofrånkomligt att denna omfattande och storskaliga exploatering kommer att kännas brutal i det öppna jordbrukslandskapet. Värdet att genom ett vackert landskap närma sig riksintresseområdet “Gamla Uppsala med Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar” går förlorad och ersätts av en oförmedlad övergång mellan storskalig bebyggelse och själva riksintresseområdet.

Sammanfattning
I planhandlingen konstateras att de olika miljöaspekterna, sammanvägda, kan komma att leda till betydande negativ miljöpåverkan. Projektet innebär fortsatt utspridning av bebyggelsen på jordbruksmark i stället för koncentration. Den stora nyetableringen av handel som förslaget möjliggör kommer sannolikt att slå ut lokal närservice i Storvreta. Förslaget ökar bilresandet kraftigt i strid mot miljömålen. Projektet innebär ett drastiskt nedslag i det vackra kulturlandskapet. FVU frågar sig varför detta projekt överhuvudtaget förs fram?
FVU avstyrker med kraft projektet eftersom det i många avseenden strider mot miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. FVU förordar i stället en utveckling av kransorten Storvreta med bostäder, arbetsplatser och ett levande lokalt centrum gärna med inspiration av principerna för den klassiska trädgårdsstaden.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *