ang dpl för Ramsjö 3:3 i Björklinge. Dnr 2007/20065-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-09-01
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Ramsjö 3:3 i Björklinge. Dnr 2007/20065-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-09-24. Planområdet ligger i nordvästra delen av Björklinge. Planförslaget innehåller nio villatomter om 1000 m2 vardera utmed en befintlig lokalväg på ett markområde som tidigare använts för en såg.

Planområdet ligger i östra utkanten av område U4, Bälinge mossar, kulturmiljö enligt Kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län 1984. Söder om planområdet ligger Jarlahögarna från yngre järnålder. I planen anges vissa bestämmelser med syftet att ge bebyggelsegruppen en sammanhållen karaktär. Byggnaderna, som får uppföras i en eller två våningar, skall placeras utefter gränsen mot förgårdsmarken. Taklutningen skall ligga inom intervallet 22-27 grader.

FVU:s synpunkter
Som FVU framhållit i många tidigare yttranden är det angeläget att satsa på fortsatt utveckling av kransorterna för att få bättre underlag för närservice, möjliggöra tätare kollektivtrafik och minska bebyggelsetrycket på Uppsala stad. Det är därför mycket positivt att planlägga för ytterligare bostäder i Björklinge.

Planförslaget innebär dock låg exploatering. Det anges i planbeskrivningen att ”alternativ med en tätare mer omfattande exploatering av tomten studerats men avfärdats med hänsyn till tomtens exponerade läge”. FVU delar uppfattningen att bebyggelsen skall ligga utmed lokalvägen och inte förläggas längre västerut mot åkern. Däremot borde ytterligare en rad hus kunna förläggas på den plana marken öster om lokalvägen.

I planbeskrivningen anges att taklandskapet och byggnadsvolymernas placering är de viktigaste faktorerna för att uppnå en sammanhållen karaktär. De föreslagna planbestämmelserna är emellertid otillräckliga för att uppnå detta. Husen kommer visserligen att förläggas utmed en linje mot gatan. Men mot det öppna landskapet mot väster kommer husen inte att ligga utmed en linje eftersom de kan placeras i olika riktningar med gavel eller långsida mot förgårdsmarken i öster och dessutom kommer att ha varierande planyta. Husen får uppföras i en eller två våningar. Det finns överhuvudtaget inga bestämmelser om material/färg. Intrycket kommer därför sannolikt att bli ganska brokigt i stället för det sammanhållna intryck som eftersträvas.

Av dessa skäl föreslår FVU en helt annan uppläggning av projektet. I syfte att öka exploateringen föreslås att villorna ersätts av kedjehus eller parhus på ömse sidor om lokalvägen. Med en tomtbredd på 15 m per hus skulle exploateringen härigenom kunna öka från 9 hus till ca 24 bostäder, dvs nära en tredubbling. Dessutom skulle en rad kedjehus eller parhus innebära mycket större möjligheter att genom likartad placering, samma material och en genomtänkt färgsättning uppnå ett sammanhållet helhetsintryck mot det öppna landskapsrummet i väster.

Det anges i planbeskrivningen att det ej finns fastställt fornlämningsområde för angränsande lämningar. Det framgår vidare att tidigare verksamhet innebär risk för att marken är förorenad. Dessutom hänvisas till att skyddsföreskrifter för Uppsala och Vattholmaåsarnas yttre vattenskyddsområde skall följas; markarbeten får inte göras djupare än 3 meter ovanför grundvattennivån. När det gäller läget för grundvattennivån är ännu inte mera känt än att den uppskattas ligga mer än 2 m under befintlig marknivå enligt geologisk undersökning i detta område. Mot bakgrund av dessa uppgifter i planbeskrivningen vill FVU ställa frågan om förutsättningarna för bebyggelse i detta område är tillräckligt utredda för att redan nu ta fram ett planförslag?

Sammanfattning
FVU förordar en mera omfattande större exploatering i Ramsjö med bebyggelse på ömse sidor om lokalvägen. Detta är önskvärt för att öka underlaget för service och därmed stärka kransorten Björklinge. En kedje- eller parhusbebyggelse skulle också ge en betydligt mera sammanhållen karaktär än styckebyggande med friliggande villor, vilket är angeläget i detta läge som vetter mot det öppna jordbrukslandskapet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *