Till FÖP Funbo, Kommunledningskontoret

Föreningen Vårda Uppsala

Till FÖP Funbo, Kommunledningskontoret 2010-10-13
753 75 Uppsala

ang Fördjupad översiktsplan för Funbo. Utställningshandling

Föreningen Vårda Uppsala har tidigare avgett samrådsyttrande över FÖP Funbo. Yttrandet över utställningsförslaget avser därför främst de ändringar och tillägg som gjorts jämfört med samrådshandlingarna.

Bebyggelse fram till 2030
Förslaget visar en koncentration söder om v 282 mellan Bärby och Gunsta med varierande bebyggelsetyper för 800 – 1 000 bostäder – småstad, trädgårdsstad och villastad. Marielund har överförts till ett speciellt utredningsområde med avseende på eventuell ny bebyggelse. Nuvarande bebyggelse för verksamheter i Bleckhornet och Lövsta kan komma att kompletteras.

Utställningshandlingarna företer en avsevärd bantning av ny bebyggelse inom planområdet jämfört med samrådshandlingarna, där framför allt bebyggelsetillskotten norr om v 282 har utgått.

Föreningens synpunkter
Det bantade utställningsförslaget, vilket innebär ca 50 nya bostäder per år inom planperioden, gör att befolkningsunderlaget inte kan motivera en spårväg inom överskådlig tid. Givetvis är detta beroende av utbyggnadstakten i Skölsta, Länna och Almunge.

Föreningen är positiv till utbyggnad av de kransorter som bildar stråk för kollektivtrafik och VA samt ger underlag för lokal handel och service. Föreningen är även positiv till de föreslagna bebyggelsetyperna och planens disposition. I övrigt, t ex vad beträffar Marielund, vars framtid hänvisats till särskilt utredningsområde, hänvisar vi till samrådsyttrandet från 2009-03-26.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

PO Sporrong Lars Bagge Bengt Jonsell
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *