ang dpl för Södra Gunsta, dnr PLA 2012-020040. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden  i Uppsala kommun                                          2013-07-15

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Södra Gunsta, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-020040.  Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2013-08-05. Planområdet ligger i Gunsta söder om Lennabanan. I området planeras ca 280 bostäder – flerbostadshus i 2 och 3 våningar, radhus, kedjehus samt i hela södra delen friliggande villor.

FVU:s synpunkter

Som FVU framfört i olika sammanhang är det synnerligen angeläget att satsa inte bara på utbyggnad i staden utan också på de mindre tätorterna, både för att minska trycket på alltför stark förtätning i Uppsala och för att de mindre orterna ska få förutsättningar för eget liv med tillgång till basservice, verksamheter och god kollektivtrafik. Det är därför, som FVU också anfört i samband med remissen av den fördjupade översiktsplanen för området, mycket positivt att Gunsta utvecklas till en större ort med tillräckligt befolkningsunderlag för att uppnå ett levande samhälle med god närservice och på sikt med kollektivtrafik via en ny spårväg från Uppsala österut mot Almunge.

Mot bakgrund av det stora behovet av bostäder i Uppsala och också behovet av ett stort befolkningsunderlag för att få till stånd önskvärd service i Gunsta ifrågasätter dock FVU den låga exploateringsgraden. Varför inte satsa på lite högre exploatering av modell småstad/tät trädgårdsstad? Framförallt gäller detta i den södra delen av planområdet där enbart friliggande villor på minst 800 kvm stora tomter föreslås. Stora villatomter, över 800 kvm, är inte alls ett kriterium för trädgårdsstaden, som det anges i planbeskrivningen. Tvärtom var en vanlig norm ungefär 400 kvm tomt, vilken yta ansågs tillräcklig för att en familj skulle klara att odla sitt årsbehov av potatis, grönsaker och frukt. Som planförslaget ser ut nu blir resultatet sannolikt den vanliga provkartan på marknadens typhus. Varför inte i stället bygga låga flerbostadshus, kedjehus och radhus även i denna del av planområdet, kanske med inslag av samprojekterade villor eller parhus på mindre tomter och härigenom öka exploateringen? En samordnad projektering ger också, jämfört med styckebyggande av villor, bättre förutsättningar för en god stadsmiljö med tydliga gatu- och gårdsrum och arkitektonisk samordning.

I planförslaget anges bestämmelser för husens placering i förhållande till gatan och för hushöjder. I villaområdet anges dock endast minsta avstånd till tomtgräns vilket innebär att placeringen i övrigt är fri inom återstående tomtyta. Därutöver saknas helt bestämmelser angående områdets arkitektoniska gestaltning – det finns inte ens en text om detta i planbeskrivningen. Varför inte inspireras av den genomtänkta gestaltningen i de äldre trädgårdsstäderna varav flera goda exempel finns i Uppsala? Varför inte inspireras av nya föredömliga och attraktiva miljöer som t ex Norby i Uppsala, och Tullinge trädgårdsstad i Botkyrka kommun?

FVU föreslår därför en grundlig bearbetning av planförslaget med en noggrann projektering av den nya bebyggelsen med genomtänkta ”rum” mellan husen, med grönytor och mötesplatser, med samordning av material på tak och fasader, samordnad färgsättning och väl utformade gaturum avgränsade av träd och gemensamma buskplanteringar. FVU föreslår således att exploateringsgraden ökas samt att planen på ett mycket tydligare sätt anger ambitionsnivån för stadsmiljöns kvalitet. Gunsta har, med sitt goda läge i förhållande till Uppsala och med sina natursköna omgivningar, utomordentliga möjligheter att bli en mycket attraktiv kransort. Låt detta område, med en stadsmiljö av hög kvalitet, bli en föredömlig och inspirerande start på kransortens fortsatta utbyggnad!

Sammanfattning

  • Det är synnerligen positivt att jämsides med stadens utbyggnad också satsa på att kransorterna utvecklas, både för att minska trycket på staden och för att skapa förutsättningar för eget stadsliv i dessa orter. Villkoret för att få levande orter är ett befolkningsunderlag som ger tillräckligt underlag för ett lokalcentrum med närservice och andra verksamheter samt för en god kollektivtrafik, i detta fall en framtida spårbunden förbindelse. FVU anser därför att i denna centrala del av Gunsta är en betydligt högre exploateringsgrad motiverad av dessa skäl, framförallt gäller detta den södra hälften av planområdet där de föreslagna stora villatomterna för styckebyggande bör ersättas med tätare bebyggelse.
  • För att få till stånd en god stadsmiljö med hög kvalitet bör detaljplanen förses med bestämmelser angående gestaltningen, alternativt i form av ett bifogat gestaltningsprogram, som garanti för arkitektonisk samordning, väl utformade gaturum, mötesplatser och väl planerad grönska.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *