ang dpl för Sydöstra Fullerö. Dnr 2005/20066-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2011-11-14
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Sydöstra Fullerö, Uppsala kommun. Dnr 2005/20066-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade planförslag utställt för granskning t o m 25 november 2011. Planområdet ligger 1,5 km söder om Storvreta, 5 km norr om Gränby och 7 km norr om Uppsala centrum. I planen föreslås projektet “Fullerö Park” bestående av en temapark med en byggnadsarea (BYA) på 125000 m², galleria för storskalig handel på ca 27000 m² bruttoarea (BTA) och för dagligvaruhandel 6000 m² BTA, en sporthall om 20000 m² BYA, hotell i sju våningar med bungalows och stugor om totalt ca 15000 m² BYA, trafikantservice samt 2600 parkeringsplatser. Antalet besökare beräknas bli ca 800000 årligen. Befintlig trafikplats på E4 avses byggas om med bl a ett extra körfält på avfartsrampen. På sikt kommer det att behövas ytterligare ett mot på E4 söder om Fullerömotet.
I utställningsförslaget har byggnadshöjderna sänkts. Den högsta byggnaden blir dock 26 m hög. Byggnaderna i temaparken i området närmast E4 kommer att få uppföras till en höjd om ca 20 m ovanför vägens nivå. Avsikten är att ytterzonerna mot väster, norr och nordost ska skyddsplanteras med städsegröna träd som har en sluthöjd på minst 20 m; i planbeskrivningen föreslås gran som ett alternativ.

FVU:s synpunkter

Vid samrådet framförde FVU sammanfattningsvis att projektet innebär fortsatt utspridning av bebyggelsen på jordbruksmark i stället för att koncentreras till befintliga tätorter, att den stora nyetableringen av handel som förslaget möjliggör sannolikt kommer att slå ut lokal närservice i Storvreta, att förslaget ökar bilresandet kraftigt i strid mot miljömålen samt att projektet innebär ett drastiskt nedslag i det vackra kulturlandskapet. FVU avstyrkte därför projektet med kraft eftersom det i många avseenden strider mot miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. FVU förordade i stället en utveckling av kransorten Storvreta med bostäder, arbetsplatser och ett levande lokalt centrum gärna med inspiration av principerna för den klassiska trädgårdsstaden.

Vid samrådet har flera av dessa synpunkter framförts även av andra remissinstanser bl a länsstyrelsen. De synpunkter som FVU framförde är lika relevanta när det gäller utställningsförslaget, trots att projektet minskat något i omfång och höjd.

Kraftig påverkan på jordbrukslandskapet och kulturmiljön
Det är fortfarande fråga om en storskalig anläggning på ett höjdparti i ett vackert opåverkat jordbrukslandskap intill ett område av riksintresse för kulturminnesvården. Det är ofrånkomligt att denna anläggning så småningom omgiven på flera sidor med en hög mörk granplantering, där taken syns ovanför planteringen, kommer att betyda en oacceptabel påverkan på det omgivande landskapet. Även om inte själva riksintressezonen för kulturmiljövård kring Fyrisån direkt berörs breder ändå exploateringen ut sig i det vackra angränsande landskapet och kommer att bilda en abrupt avgränsning mot åmiljön och fornminnesområdet, ett internationellt känt kulturarv från olika perioder under förhistorisk tid. Den planerade exploateringen av detta kulturområdes närmiljö kommer att uppfattas som chockerande brutal och kommer att påtagligt störa upplevelsen av kulturmiljön.

Ett större sammanhängande fornlämningsområde RAÄ 602:1 berörs av projektet. En stor del av detta fornlämningsområde måste grävas ut. Kommer dessa utgrävningar att ske med samma förödande tidspress som utgrävningarna för E4? Maja Hagerman skriver i sin ytterst intressanta bok om dessa utgrävningar “Försvunnen värld” angående Fulleröprojektet: “Kanske går allt detta inte att stoppa, eftersom de borgerliga politikerna i Uppsala bestämt sig, i motorvägens spår ska Fullerö exploateras. Men det vore ju förfärligt om spåren av Fullerös nyupptäckta historia för alltid förstörs på kuppen – och dessutom extra bittert om det sker på grund av byggandet av en amerikansk vikingapark”.

Ytterligare ett externt bilorienterat centrum som slår ut lokal handel
Varför ytterligare ett externcentrum med samma butikskedjor som vi möter överallt och endast ca
fem km norr om Gränby handelscentrum? I Storvreta finns ett väl utformat ortscentrum med bra basservice i anslutning till järnvägsstationen, en livsmedelsbutik i södra delen av orten samt dessutom Handelsknuten med viss sällanköpshandel. Efter etableringen av Östra Fullerö handelscentrum kommer troligen den befintliga servicestrukturen i Storvreta att försvagas eller slås ut. Storvreta riskerar att bli ett sovsamhälle i skuggan av ett storskaligt externcentrum. Ytterligare ett stort bilorienterat handelscentrum etableras i kommunen med risk för att ännu mera lokal handel slås ut i stadsdelscentra och kransorter.

Ökad biltrafik och ökade utsläpp i strid mot miljömålen
I planbeskrivningen anges att den begränsande faktorn för utbyggnaden av Fullerö Park är trafikkapaciteten i befintlig trafikplats (!) Trafikplatsen kommer att byggas om ungefär till dubbel kapacitet, dvs kapaciteten höjs till ca 24000 fordon/vardagsmedeldygn. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen innebär denna ökning av trafiken att koldioxidutsläppen för Uppsala kommun ökar med 3,6 % helt i strid mot kommunens klimatmål.

Av Uppsala kommuns hållbarhetsbokslut 2011 framgår vidare att utsläppen av växthusgaser i stället för att minska visar en tendens att öka varför åtgärder för att minska utsläppen, speciellt från trafiken, kommer att vara en av de större uppgifterna framöver. Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen lägger fram detta projekt som går tvärs emot klimatmålen i Översiktsplan 2010 samtidigt som det dessutom konstateras att utvecklingen även i övrigt inte följer målen. Finns det inget samband mellan mål och praktisk handling? Finns det ingen helhetssyn i samhällsplaneringen?
Kulturstråket utmed Fyrisåns dalgång, en tillgång att utveckla
I riksintresseområdet – Gamla Uppsala med Björklingeåns och Fyrisåns dalgångar – och i anslutning till detta möter vi utmed Fyrisåns dalgång sådana unika miljöer som Uppsala högar, Gamla Uppsala medeltidskyrka, naturreservatet och gravfältet Fullerö backar, bronsåldersmiljön vid Fjuckby, Valsgärde gravfält, Vattholmaåsen med Husby och Ekeby gravfälten, Vattholma bruk, Lena medeltida kyrka, Salsta slott och Salsta fornborg. Varför inte i stället på ett respektfullt sätt ta tillvara, utveckla och marknadsföra den enastående tillgång som kulturstråket utmed Fyrisåns dalgång utgör för att utveckla besöksnäringen?

Avslutande kommentar
FVU rekommenderar kraftfullt att kommunen avskriver planerna på temaparken och ytterligare ett storskaligt externcentrum och i stället fortsätter att utveckla ett antal kransorter, bl a Storvreta, till attraktiva trädgårdsstäder/blandstäder med olika typer av bostäder, arbetsplatser gärna i form av företagsbyar samt bibehållen och utvecklad närservice. FVU föreslår också att den tillgång som kulturstråket utmed Fyrisåns dalgång utgör tas tillvara och utvecklas med respekt för de stora kulturvärdena till ett unikt besöksmål för uppsalabor samt för besökare från hela landet och även från andra länder.

Som FVU tyvärr tvingas konstatera i flera aktuella planärenden är det hög tid att låta de många kloka föresatserna i ÖP 2010 och engagemanget i projektet “Den Goda Staden”, vars syfte är den långsiktigt hållbara staden, komma till uttryck också i praktisk planering.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *