ang dpl för sydvästra Gränby Centrum, dnr 2013-2591. Samråd

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                          2015-04-17

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för sydvästra Gränby Centrum, Uppsala kommun.

Dnr 2013-2591. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2015-04-17, och också gjort ett platsbesök, och vill anföra följande.

FVU:s synpunkter

FVU ser positivt på att man med bostadsbyggande knutet till Gränby Centrum skapar en satellit till stadskärnan; miljön blir en blandning av handel, arbetsplatser och boende. Genom den nya bostadsbebyggelsen avskärmas Gränbyparken mot öster från dagens starka trafik och vidsträckta parkeringsytor. Den södra torgbildningen, som redovisas i perspektiv på sid 16 i planhandlingen, är väl studerad och bör kunna bli en god stadsmiljö. En intressant möjlighet är att utnyttja Vaksala kyrkas torn som fond.

Planförslagets svaghet är annars att det, för att vara en så omfattande exploatering, är så schematiskt studerat och redovisat. Detta gäller särskilt den norra delen, benämnd Gränby Västra, som illustreras med en monoton upprepning av samma vinkelform.

Som Länsstyrelsen påpekar måste hänsyn tas till Vaksala kyrka och dess roll i landskapet. Likaså till Linneminnet Gränby gård. Här krävs att planen ger riktlinjer för en nyansering, framför allt i höjd, en avtrappning både i norr mot Gränby gård och i söder mot Vaksalagatan och Vaksala kyrka. Lika viktigt är att byggnaderna på ett mer nyanserat sätt skapar en varierad anslutning till Gränbyparken.

Till sist har vi starka invändningar mot den föreslagna niovåningshöjden. 5-7 våningars höjd i den södra delen av planen, står väl mot Gränby Centrums skala, och ger en god stadskaraktär. Den norra delens nio våningar ställda mot den stora parkeringsytan i öster kommer däremot att ge en icke önskvärd förortskaraktär åt bebyggelsen. Så hög massiv bebyggelse i ett så högt läge i landskapet riskerar att störa både stadens silhuett och Vaksala kyrkas dominans i landskapsbilden.

För att det skall vara möjligt att rätt bedöma kvaliteter och brister i planen krävs kompletterande studier och handlingar bl.a. perspektiv som visar relationen till Gränbyparken, till Vaksala kyrka och till Linneminnet Gränby gård.

Sammanfattning

Det är positivt att utveckla området kring Gränby Centrum till en mer levande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser och handel. Exploateringsgraden är dock för hög, främst hushöjden över 5-7 våningar, för att ge en behaglig skala i området. Vidare krävs en nyansering i utformningen av de nya byggnaderna i söder och norr, samt längs hela sträckningen mot Gränbyparken.

För Föreningen Vårda Uppsala

Dag som ovan,

Kristina Berglund               Carl Erik Bergold               PO Sporrong

Ordförande                         Styrelseledamot                  2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *