ang dpl för Västra Vårdsätra (Vårdsätra 11:1 m. fl.), dnr 2007/20017-1.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 081023
Stadsbyggnadskontoret
753 75 UPPSALA

ang dpl för Västra Vårdsätra (Vårdsätra 11:1 m. fl.), dnr 2007/20017-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av detaljplan för Västra Vårdsätra
och ber att få framföra följande synpunkter.

Planhandlingarna är utomordentligt lättlästa och plankartorna välgjorda och
tydliga.

Innehåll
Västra Vårdsätra ingår i ett viktigt fornminnesområde från Hågaåns dalgång
längs Ekolns strand med Vårdsätra gård och Ekolsnäs, som ingår i
riksintresse K 39. Naturen med lövängar och hagar med gamla ädellövträd
berörs i riksintresset Mälaren med öar och stränder. Området är också
omtyckt och viktigt för uppsalabornas rekreation med strövtåg och bad på
sommaren och skridskoåkning på vintern.

Lövängsvägen
Lövängsvägen har kvar sin mjuka sträckning sedan forntiden och bör inte
belastas med alltför mycket biltrafik. Därför är det bra om den får behålla
sitt nuvarande status, dvs att den inte breddas eller riktas och att den
får fortsätta att vara grusad.

Koloniområdet
Läget för ett koloniområde med P-plats och stugor på sluttningen från vägen
mot vikens strand syns Föreningen som olämpligt. Det närliggande
villaområdet har ju sina tomter och för stenstadens invånare, som i och för
sig skulle behöva fler kolonilotter att tillgå är läget alltför avlägset.
Miljön kring kolonilotter tenderar dessutom att bli plottrig med sina
stugor och nyttoanläggningar. Det bör finnas andra områden kring staden som
lämpar sig bättre för ändamålet, och Föreningen, som uttalat sig om detta i
programskedet, anser fortfarande att koloniområdet bör utgå ur planen.

Vandrarhem, badplats mm
Föreningen har inga invändningar mot tillkomsten av ett vandrarhem eller
gästbyggnad i den gamla ladan eller en ny byggnad med liknande utseende som
föreslås i planen.

Badplatsen, som varit nedanför Vårdsätra gård (i privat ägo), föreslås
flyttad till strandängsområdet nordöst om Vårdsätra gård, intill
naturreservatet, och får sin parkering uppe vid vägen, omklädningsbyggnad,
tillgänglighet för handikappade m.m. Detta kommer att ge förbättrade
möjligheter till rekreation utan att inkräkta på naturvärdena. Men det
krävs stor omsorg vid utförandet av paviljongerna och försiktighet med
eventuella planteringar, gräsklippning o. dyl.

Föreslagen bebyggelse
Planen innehåller två nya bostadsenklaver längs Vårdsätravägen med ett
nytillskott av 14 parhus och 21 villor. Som komplement till övrig
villabebyggelse vill man bygga fyra villor högst upp på höjden norr om
Vårdsätra gård och dessutom 4 nya villor inom strandskyddat område.

Villorna vid Vårdsätravägen. Vid Vårdsätravägen riskerar man omfattande
stora sprängningsarbeten. Därför rekommenderar man också villor i två
våningar samt parhus för att minska utbredningen på tomtmarken. Villorna är
ju av mycket exklusivt slag med stor byggnadsyta och man kan då
rekommendera försiktig hantering av terrängskillnaderna.

Det är vid denna utbyggnad av stor vikt att trädridån mot Vårdsätravägen
bibehålls för att bevara vägens nuvarande karaktär.

Villorna vid stranden. En blick på kartan ger intrycket att villorna vid
stranden endast fyller i ett tomrum i en redan existerande villabebyggelse.
De lär inte heller öka trafikflödet på Lövängsvägen i någon högre grad. Men
just här är terrängen mycket brantare och särskilt de båda övre villorna
med tillfartsväg kommer att fordra stora sprängningsarbeten. Detta och att
dessa fyra hamnar innanför strandskyddat område gör att de bör utgå.

Sammanfattning
Föreningen Vårda Uppsala tillstyrker planen, men föreslår att
koloniområdet flyttas till annat område och att inga villor byggs innanför
strandskyddet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
Ordförande Bitr sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *