ang dpl förÅngströmlaboratoriet, dnr PLA 2013-000340. Granskning.

Plan- och byggnadsnämnden  i Uppsala kommun                                                                                     2015-10-11

753 75 Uppsala

stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Ang detaljplan förÅngströmlaboratoriet, Uppsala kommun.

Dnr PLA 2013-000340. Granskning

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t.o.m 2015-10-14.

FVU:s synpunkter

Vid samrådet anförde FVU sammanfattningsvis ”att den nya bebyggelsen bör utformas med vår tids formspråk, samtidigt som den anpassas till platsens förutsättningar för att bilda en arkitektonisk helhet med den äldre stadsmiljön. Den föreslagna utformningen av hus 10 bryter okänsligt mot den värdefulla miljön med dess intressanta historia, genom den sneda placeringen, den stora volymen och ett utmanande formspråk. Förslaget bör därför bearbetas för att uppnå ett bättre samspel med omgivningen, dock gärna med ett tydligt eget arkitektoniskt uttryck.” Liknande synpunkter har framförts av länsstyrelsen.

I samrådsredogörelsen anges emellertid att kontoret bedömer att Hus 10 inte kommer att störa vyn över regementsbyggnaderna, inte påtagligt kommer att konkurrera med Uppsalas siluettkaraktärer och visserligen skulle komma att påverka åskammen, men inte påtagligt. I granskningsförslaget har byggrätten för Hus 10 ändrats genom att tillåten totalhöjd sänks från +59 meter över nollplanet till +58 d.v.s. med en meter. Den särskilda höjdbegränsningen för glastaket sänks från en totalhöjd om + 62 meter till + 59 meter, d.v.s. med tre meter.

I planbeskrivningen anges att ”Hus 10 är utformat för att lyfta fram Ångströmlaboratoriet i stadsbilden och för att vara en symbol för sin samtid. Den har ett eget arkitektoniskt uttryck i förhållande till huvudbyggnaden och byggnaderna i närområdet, vilket kontoret bedömer vara ett möjligt arkitektoniskt grepp för att volymen såsom ett senare tillägg ska vara tydligt avläsbart i sin kulturhistoriska och gestaltningsmässiga kontext.” Uttalandet är slentrianmässigt i linje med det idag rådande modet att arkitektur ska ”sticka ut”, ta plats och vara sig själv nog.

En diskussion om hur samspel ska uppnås med den äldre bebyggelsen berörs i ringa grad i planhandlingen. Inför val av utformning av varje nytt byggnadsobjekt krävs en analys av platsens förutsättningar och karaktär för att uppnå en god helhetsverkan; på denna plats krävs särskilt stor hänsyn till den kulturhistoriskt mycket värdefulla miljön och den harmoniska helheten med det till den äldre kasernbebyggelsen väl anpassade Ångströmlaboratoriet. Det goda arkitektoniska samspel som finns idag mellan de gamla regementsbyggnaderna och Ångströmlaboratoriet bidrar till den identitet som Uppsala Science Park efter hand har fått i Uppsala. Här föreslås en byggnad som är 26 meter hög och 11 meter högre än de befintliga laboratoriebyggnaderna. Som FVU skrev vid samrådet befarar föreningen att den nya byggnaden slår knockout på omgivningen i stället för att utgöra ett intressant tillägg som förstärker upplevelsen av stadsrummet. Sänkningen av hushöjden med en meter och sänkningen av höjden på glastaket ändrar inte detta förhållande. Att med den förslagna nybyggnaden på detta avgörande sätt förändra helhetsmiljön bör därför bli föremål för en seriös omprövning.

Bäst vore att knyta an till tidigare vinnande koncept (Ångströmlaboratoriet är ett av få Uppsalaprojekt som presenterats i tidskriften Arkitektur), med sina långsmala röda byggnader som så väl harmonierar med de äldre regementsbyggnaderna. Vi ser inte något behov av att denna tillbyggnad ska bryta av mot huvudbyggnaden då de ju i princip är från samma tidsskede. För tidigare stadsplanerare har det varit en självklar och uttalad regel att ny bebyggelse i regementsområdet/Ulleråker ska vara under eller i nivå med åsens talltoppar. FVU anser att denna regel måste respekteras. Vid samrådet anförde FVU också att för att uppnå en bättre anpassning till den känsliga miljön skulle en möjlig förbättring dessutom kunna vara att förlägga byggnaden i vinkelrät relation till de befintliga byggnaderna.

Sammanfattning

De små förändringarna av planförslaget jämfört med samrådsversionen är närmast försumbara vad gäller syftet att uppnå ett bättre samspel med den kulturhistoriskt värdefulla miljön. FVU uppmanar därför kommunen att bearbeta förslaget i den riktning som föreningen föreslår.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Olof Antell                          Kristina Berglund               PO Sporrong

Ordförande                         Styrelseledamot                  2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *