ang förslag till dpl för Storvreta centrum, dnr: PLA 2012-20245. Samråd

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                    2016-03-07

753 75 Uppsala

stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Förslag till detaljplan för Storvreta centrum, Uppsala kommun.

Dnr: PLA 2012-20245. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för samråd till 2016-03-09 och ber att få anföra följande.

Detaljplanen möjliggör komplettering av bebyggelsen i Storvreta centrum med flerbostadshus i olika höjder från tre våningar upp till fem våningar och med lokaler för verksamheter i bottenvåningarna. Husen kommer att rymma ett fyrtiotal lägenheter samt möjlighet till bostäder för äldreboende. Bebyggelsen föreslås förlagd så att det befintliga torget/grönytan söder om Ärentunavägen får en motsvarighet mitt emot norr om vägen varigenom ett stort centralt torg bildas.

FVU:s synpunkter

FVU har länge hävdat att en utveckling av kransorterna är angelägen. Härigenom öppnas möjligheter för bättre service och ett rikare lokalt liv och efterfrågan ökar att bo och arbeta på orterna. Samtidigt innebär en utbyggnad och förtätning av kransorterna att det hårda exploateringstrycket på Uppsala stad minskar. FVU välkomnar därför detta planförslag.

Storvretas centrum är idag trivsamt och väl utformat med bra basservice i utmärkt läge intill järnvägsstationen. Äldre invånare som inte orkar med sitt småhus får nu en chans att flytta till en mera lättskött bostad och får därmed möjlighet att bo kvar i sin hemort, ett önskemål som framförts till FVU av boende i Storvreta. Satsningen på ytterligare service ökar attraktiviteten av ortens centrum och gagnar också befintliga verksamheter. Därmed ökar förutsättningarna att detta för ortsborna närbelägna centrum med många bostäder inom gång- och cykelavstånd kan fortsätta att utvecklas. Satsningen är således glädjande av flera skäl.

En anpassning till omgivningens småskaliga karaktär eftersträvas i planförslaget vilket är utmärkt – den nya bebyggelsen föreslås uppbruten i mindre enheter och en planbestämmelse anges för att styra material och utformning för att uppnå ett gott samspel med omkringliggande bebyggelse.

FVU anser emellertid att hushöjden fem våningar, som föreslås dels för ett punkthus söder om Ärentunavägen och dels för högst 25 % av den nya bebyggelsen norr om Ärentunavägen skulle innebära en för stor kontrast till den låga omgivande bebyggelsen. FVU sympatiserar dock med ett ordentligt tillskott av lägenheter i detta centrala läge och föreslår därför en annan procentuell fördelning av hushöjderna för att samma exploatering ska kunna uppnås som den föreslagna. FVU föreslår att den maximala hushöjden sätts till fyra våningar men att den tillåtna andelen fyravåningshus ökas från angivna 45 % till en nivå som innebär att förlusten av en femte våning på en del av bebyggelsen kompenseras.

Trafikmängderna är stora i korsningen Ärentunavägen och Fullerövägen och hastigheten är ofta hög. För att fullfölja de goda förslagen att komplettera gång- och cykelvägarna i centrumområdet och bilda ett centralt torg bör stadsrum och stråk förstärkas med grönska m.m. för att skapa en attraktiv stadsmiljö som också tydligt visar att här är det låg hastighet som gäller på fotgängarnas villkor. FVU föreslår därför att en plan för utomhusmiljön utarbetas, utöver gatusektionerna, parallellt med fortsatt planarbete. I denna plan bör planteringar av träd och buskar, övriga planteringsytor, sittplatser, belysning, markbeläggning och fartbegränsande installationer redovisas.

Uppsala har många fina exempel på konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer medan konstverk, frånsett enstaka undantag, saknas i kransorterna. Det skulle vara ett utmärkt tillfälle att i samband med denna komplettering och utveckling av Storvreta Centrum också tillföra miljön ett konstverk på någon av torghalvorna.

Sammanfattning

  • Planförslaget som medger flerbostadshus och förstärker Storvretas lokala centrum är förtjänstfullt och helt i överensstämmelse med den syn FVU har på vikten av att utveckla kransorterna till levande samhällen.
  • Hushöjden bör sänkas till maximalt fyra våningar för att uppnå en bättre anpassning till omkringliggande betydligt lägre bebyggelse. Bebyggelseandelen med högst fyra våningar bör ökas i motsvarande grad så att den totalt avsedda bruttoarean inte minskas.
  • En plan för utomhusmiljön, för det nya större torget och för stråken, bör utarbetas. I planen bör träd, buskar, planteringsytor, sittplatser, belysning, markbeläggning och fartbegränsande installationer redovisas.
  • Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med utvecklingen av Storvreta centrum också tillföra den offentliga centrummiljön ett konstverk.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

PO Sporrong                                            Kristina Berglund

T.f. ordförande                                        Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *