ang förslag till rivning av Brantingskolan

Föreningen Vårda Uppsala

Uppsala kommun, kommunstyrelsen                                                                           2013-10-28

Upplandsmuseet fk

Ang förslag till rivning av Brantingskolan

Kommunen har lagt fram en sektorsutredning för Uppsalas skollokaler ”Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler – förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI – åtgärder” daterad 2013-09-19. Kommunstyrelsen förväntas på grundval av utredningen ta ett inriktningsbeslut om de pedagogiska lokalerna den 6 november. Arbetsutskottet har enligt uppgift beslutat föreslå att Brantingskolan rivs med hänvisning till att skolan är sliten.

Upplandsmuseet genomförde 2001 en inventering ”Skolhus i Uppsala kommun – en kulturhistorisk byggnadsinventering”. I denna anförs bl a: ”Brantingskolan har ett lokalhistoriskt intresse som den första grundskolebyggnaden i Uppsala. […] Den är ett framstående exempel på sin tids skolbyggande med välstuderade fasader och detaljer i övrigt.”

Sala backe är det kanske förnämsta exemplet i Uppsala på begreppet ”grannskapsplanering” som var en rådande planeringsideologi på 1950-talet. Bostadsområdena skulle ha en måttlig storlek men vara tillräckligt stora för att ge underlag för skola och ett lokalt köpcentrum. Brantingstorg med den intilliggande Brantingskolan är fint gestaltat enligt tidens ideal. Skolan med aula uppförd 1958 är en gedigen väl utformad byggnad i tegel ritad av det kända arkitektkontoret Ancker-Gate-Lindegren. Att riva skolan skulle innebära stor skada på en väl bevarad helhetsmiljö av hög arkitektonisk klass.

Brantingskolan ligger i en stadsdel med kraftigt växande befolkning till följd av planerad utbyggnad av Östra Sala backe. I utredningen redovisas också stora lokalbehov utifrån prognoser om befolkningsutvecklingen. Bl a redovisas behov av förskoleplatser ”72 platser i kombination med skola i Brantingskolan eller närområdet” samt platser i grundskola ”340 platser i Brantingskolan eller närområdet”. Brantingskolan behövs således väl för att klara skolförsörjningen.

Inte minst i ett område med omfattande nybyggnad och befolkningstillväxt är det väsentligt att värna om befintliga kulturhistoriska värden som bidrar till områdets identitet. Att riva en skola och i stället bygga nytt innebär dessutom ett stort resursslöseri, en åtgärd som därför om möjligt bör undvikas.  I en artikel i SvD 2013-04-07 ”Mest hållbart är att sluta riva” skriver byggnadsantikvarie Stephan Fickler att vi i ett hållbart samhälle måste kräva betydligt starkare argument för att byggnader ska få rivas och ersättas med nya med hänsyn till all den energi som behövs för att riva ner allting och bygga upp på nytt igen. I detta fall är det fråga om en gedigen tegelbyggnad av hög kvalitet, om än sliten. Brantingskolan är en välkänd mötesplats i Uppsala och i stadsdelen och bildar tillsammans med sin omgivning ett naturligt centrum och en välbevarad årsring från femtiotalet i en stadsdel under kraftig komplettering. Arbetsutskottets förslag till beslut att riva skolan bör därför omprövas. I stället bör platsens och stadsdelens kulturhistoriska värde stärkas för framtiden genom att bevara och renovera skolan.

Sammanfattning

Brantingskolan bör bevaras av följande skäl:

  • skolan har hög arkitektonisk klass och är ritad av ett av tidens mest kända arkitektkontor
  • skolan utgör en värdefull mötesplats och del av en välbevarad helhetsmiljö enligt grannskapstanken på 50-talet
  • en renovering av skolan, i stället för rivning, är förenlig med kommunens miljömål

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *