ang Förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogram, dnr KSN-2015-1907

Till Kommunstyrelsen i Uppsala kommun                                                                                       2016-09-04

Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

kommunstyrelsen@uppsala.se

ang Förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogram, dnr KSN-2015-1907

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har mottagit rubricerade remiss och ber att få avge ett antal synpunkter.

Kort resumé

Det allt övergripande syftet med programmet är att Uppsala kommun skall bli en av Sveriges bästa lands-bygdskommuner. Programmet omfattar hela kommunen utom Uppsala stad och är tänkt att årligen följas upp och presenteras för kommunstyrelsens (KS) arbetsutskott för planering. Landsbygdsperspektivet skall finnas med i all kommunens planering. Ledord i programmet är jämställdhet, ekologi och hållbarhet. I programförslaget hänvisas särskilt till ”Leader”, en förordad arbetsmetod inom EU som förutsätter lokal förankring och där visst ekonomiskt stöd för utveckling av landsbygden kan erhållas (www.upplandsbygd.se). Förslaget till landsbygdsprogram innehåller en mängd positiva intentioner, både principiella och mer detaljerade. Det handlar än så länge om målsättningar. Bland de principiella avsikterna kan nämnas kommunikation mellan stad och land i flera bemärkelser, utbyggnad av ett urval uppräknade orter mm. De mer detaljerade avsikterna syftar till ökad trivsel för de boende men också att locka till besök i de enskilda orterna. Programförslaget präglas genomgående av en positiv anda. Frågan är hur allt skall kunna konkretiseras. Samverkan mellan olika sektorer inom kommun och samhälle i stort, företagare och organisationer samt lokala aktörer är ett förordat instrument.

Föreningen Vårda Uppsalas synpunkter

FVU:s synpunkter måste med hänsyn till programmets på detta stadium huvudsakligen intentionella karaktär inskränka sig till några av de mer konkreta avsikter som skymtar fram.

Utbyggnad av kransorterna har under bortåt ett par decennier stått på FVU:s önskelista, dels för orternas egen skull, dels för att lätta på det utbyggnadstryck som sedan länger råder i Uppsala. I förslaget uppräknas vilka orter det kan bli fråga om. En spontan reaktion vid anblicken av listan är att orterna inte är samordnade i grupper av närliggande sådana utan ses som enskilda objekt utan förbindelse med varandra. Tidigare har exempelvis stråk varit på tal som en sammanhållande enhet. Med tanke på kommunikationer med staden, planering för enskilda orter och trolig, kanske nödvändig samverkan orterna emellan vore det önskvärt om de kunde ses som sammanhörande områden och inte som enskilda satelliter till Uppsala. En del av orterna ligger så nära varandra att samverkan dem emellan är mer eller mindre självklar. Urvalet består av orter där i de flesta fall utbyggnad redan är påbörjad. Särskilt positivt finner FVU att Knutby nu inkluderats. Orten ligger på gränsen till Stockholms län, och en eventuell framtida utbyggnad av spårväg bör utsträckas till Knutby och inte som i tidigare planresonemang stanna i Almunge. En utbyggnad till Knutby skulle ha fördelen att en omstigning till SL lätt skulle kunna åstadkommas och därmed skapa ytterligare en kommunikation från Uppsala ut mot Roslagen och kusten. FVU anser sålunda att kommunikationsfrågan och utbyggnaden av kransorterna måste gå hand i hand i den fortsatta planeringen eller ännu hellre att trafikfrågans lösning om möjligt kommer först.

Kommunikationssidan är dock inte alls bortglömd i förslaget, där medvetenheten om nödvändigheten av täta kommunikationer mellan orterna och Uppsala är klart uttryckt i att 15-minuterstrafik i högtrafik samt trafikering hela dygnet är tänkt att göra det bekvämt för de boende att resa in till Uppsala centrum, en fördel också för besökare till orterna. Detta är en synnerligen viktig faktor för att göra det attraktivt att bo i kransorterna.

Bostadsbyggandet i orterna är en grannlaga fråga. Det bör finnas en tydlig centrumdel i varje ort, där den i planförslaget utlovade servicen kan tillhandahållas på ett samlat ställe. Lämpligen bör den placeras i anslutning till tåg- och/eller busstation, där kommersiella och kulturella lokaler kan skapa trivsamma sociala träffpunkter, en nödvändighet i åtskilliga av de orter som står på listan för utbyggnad och som till större delen består av småhusområden och har karaktär av sovstäder. Bälinge är bara ett sådant exempel. En inblandning av verksamheter i bostadskvarteren är önskvärd. Att planförslaget nämner verksamheter och företag är därför lovvärt, förutsatt att formuleringen i förslaget inte innebär att de genomgående separeras från bostadsområdena. Verksamheter ger liv och variation åt boendemiljöer. Att kommunen vill stimulera lokalt företagande i orterna, också sådan med lokal anknytning, ser FVU alltså som mycket positivt.

Bostadsbebyggelsen bör varieras, gärna så som senast föreslogs i dpl för Storvreta centrum. Det innebär bostäder i olika storlekar och hus av olika typer grupperade kring en tydlig centrumdel.

I programförslaget nämns att kommunen ämnar ha plan- och tomtberedskap i de prioriterade orterna och att det skall vara möjligt för en enskild husbyggare att köpa en tomt för ett småhus av kommunen eller annan aktör. FVU är med anledning av denna formulering inte säker på hur mycket av initiativet kommunen avser att behålla. Föreningen ser det som nödvändigt att kommunen genom planläggning styr utbyggnadens innehåll och att inte detta överlåts åt byggfirmorna. Slumpvis utbyggnad kan äventyra de bästa intentioner.

FVU vill också framhålla vikten av att värdefull jordbruksmark inte tas i anspråk för bebyggelse. Med tanke på den betoning av ekologi och hållbarhet som karakteriserar programförslaget skulle en fortsatt utbyggnad på åkermark med småhus av det slag som hittills skett i ett flertal orter te sig direkt förkastlig. Den uppländska slätten behövs för framtida odlingsbehov.

FVU vill slutligen än en gång betona vikten av att se närliggande orter som tänkbara för samverkan sinsemellan exempelvis när det gäller att skapa underlag för mer kostsamma servicefunktioner, lokaler för nöjen och idrott mm. Samarbete betonas i förslaget i olika sammanhang, men det mellan närliggande orter nämns inte. Det framstår för FVU som en stor fördel för en lyckad utbyggnad att planeringen sker med utblick över grupper av närliggande orter, beaktar deras respektive möjligheter samt har ett långt perspektiv framåt. En mycket viktig faktor som nämns i förslaget är utbyggnaden av bredband till orterna, helt nödvändig om de skall fungera, inte bara för enskilda utan också för företag och andra verksamheter. En förstärkning på denna punkt är angelägen. Detsamma gäller på sina håll mottagningsförhållandena för mobiltelefoner som dock inte nämns. Planförslagets författare är annars angelägna om att olika typer av infrastruktur skall komma på plats och fungera. Det är glädjande.

Föreningen Vårda Uppsala är som synes övervägande positiv till detta förslag till handlingsprogram för landsbygden. Vi ser fram emot att få ta del av fortsättningen, då de goda tankarna för landsbygdens framtid tar konkret form och ger resultat.

Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg,   tf ordf

Anna Nilsén, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *