Ang mål nr 593-17, tillstånd enligt kulturmiljölagen, Riksantikvarieämbetet m fl ./. Uppsalahem AB

2017-11-10

Till Högsta förvaltningsdomstolen
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

Ang mål nr 593-17, tillstånd enligt kulturmiljölagen, Riksantikvarieämbetet m fl ./. Uppsalahem AB.
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) tackar för tillfället att delta i syneförrättningen avseende Mikaelskyrkans omgivningar som ägde rum den 8 november 2017 i Uppsala för att belysa frågan om kyrkotomten.
FVU vidhåller i sin helhet sin tidigare framförda ståndpunkt i sakfrågan men vill gärna avge några ytterligare synpunkter.

FVU vill understryka, att de senaste ändringarna (genom SFS 2017:562) avseende kyrkliga kulturminnen i kulturmiljölagens 4 kap. 3§ betonar betydelsen av vegetationen på kyrkotomten genom tillståndskrav vad gäller ändringar.
Som framgick på plats fyller parkområdet runt kyrkan ännu väl sin ursprungligen avsedda funktion som parkområde för närboende, inte minst för socialt missgynnade personer. En bostadsbebyggelse på platsen av den omfattning och utformning som Uppsalahem planerar innebär i praktiken en privatisering också av den del av parken som blir kvar även om tillträde inte hindras.

Sydsidan av Svartbäcksgatan vid Mikaelsplan har bostadsbebyggelse. Skulle den planerade bebyggelsen i Mikaelsparken tillkomma sluts gaturummet och luftcirkulationen minskar. På 1970-talet förvandlades den närliggande och rikt trädplanterade Luthagsesplanaden till trafikled, trädbeståndet i området decimerades påtagligt och några årtionden senare tillkom den nuvarande trafikrondellen i omedelbar närhet av Mikaelsparken.

Det finns således numera skäl att även betona trädens viktiga funktion som luftrenare, något som trafikflödet runt parken tydligt illustrerade behovet av. Också den aspekten rimmar enligt FVU:s uppfattning väl med den ursprungliga avsikten att måna om befolkningen i Svartbäcken, även om grundarna knappast kunde förutse dagens miljöproblem.

Uppsala dag som ovan,
Anna Micro Vikstrand, ordförande Ulla Björkman, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *