ang rivning av de f d lokstallarna i Boländerna.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                    2014-03-16

Kulturnämnden

Kommunstyrelsen

753 75 Uppsala

Kopia till Upplandsmuseet

Ang. rivning av f.d.lokstallarna, Boländerna, i Uppsala kommun.

Det har kommit till Föreningen Vårda Uppsalas kännedom att rivningslov beviljats för de äldre lokstallarna i Boländerna, Säbygatan 27, samt att bygglov beviljats för en ny industribyggnad på platsen.

Dessa beslut har fattats trots att det av planprogrammet för Boländerna (2010, rev.2011) framgår att bl.a. de f.d. lokstallarna är av kulturhistoriskt intresse samt att ”dessa byggnader och miljöer bör uppmärksammas vid ombyggnader och detaljplanering inom berörda kvarter”. Av Översiktsplan 2010 framgår vidare att ett av de övergripande målen för kommunen är ”att upprätthålla och varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och göra den tillgänglig”. Denna inriktning stöds av PBL 9 kap, 34§, p 2 där det anges att rivningslov ej ska ges för byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

FVU anser att det är synnerligen olyckligt att inte ta tillvara de f.d. lokstallarna som berättar om områdets historia och skulle bli ett intressant inslag i den framtida utvecklade stadsdelen. Byggnaderna skulle kunna få en god användning t.ex. för ateljéer för skapande verksamheter, som utställningslokaler eller som samlingslokaler för olika typer av verksamheter. Det är anmärkningsvärt att de kloka inriktningsmålen i programmet för Boländerna och i översiktsplanen inte synes spela någon roll för de efterföljande besluten. Tyvärr tvingas FVU gång på gång konstatera den bristande kopplingen mellan övergripande mål i planeringen och praktisk handling.

Uppsala dag som ovan

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *