ang Uppsalas innerstadsstrategi. Utställning, dnr KSN-2014-0505.

Till                                                                                                                                2016-08-31

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun

753 75 Uppsala

innerstadsstrategin@uppsala.se

uppsala.kommun@uppsala.se

ang Uppsalas innerstadsstrategi. Utställning. Dnr: KSN-2014-0505.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av handlingen och vill anföra följande.

Då vi finner att innehållet i stora drag är detsamma som i samrådshandlingen, upprepar vi våra positiva och negativa synpunkter genom att bilägga vårt svar på samrådet (av den 2015-11-02) och hänvisar till detta.

Dock vill vi än en gång påtala några av de viktigaste synpunkterna FVU har.

Blandstaden, en papperstiger. I de gamla arbetsområdena byggs nu enbart bostäder med undantag för förskolor, skolor och enstaka butiker. Dessa kommer att ligga som en massiv zon kring innerstaden medan arbetsplatserna flyttas allt längre ut. En ny zonplanering alltså i stället för den önskvärda blandstaden.

Den planerade rivningen av kv Hugin är också ett exempel på detta, förutom att det förstör en av stadens mest lyckade kontorsarbetsmiljöer och en av stadens finaste gröna torgmiljö. Bevara Kungsängstorg och kv Hugin. Sambandet med södra Kungsängen kan lösas med ett mindre ingrepp!

I Främre Boländerna är det angeläget att kommunen tar initiativet och utarbetar det nya planprogrammet för stadsdelen. Vi efterfrågar också en inventering som anger vilka industrimiljöer som skall bevaras. Vi uppskattar att Ångkvarns byggnader får illustrera detta i handlingen.

FVU är helt emot tunneln under järnvägen i St Persgatan.

Bra att satsa på kollektivtrafik, cyklar och gående – men stämmer visionen med den verkliga utvecklingen i dag, när nybilförsäljningen slår alla rekord? Blir det köer, förlorad arbets- och fritid, irritation, ökade utsläpp och buller?

Skall inte det s k kulturstråket utvidgas till att omfatta stadsträdgården, Studenternas, Thorarnas och på så sätt närma sig slottet och Botan. Bleke backe är ju hart när omöjlig att bestiga.

Arosparken som markeras som grönstråk från Ekebyfältet in mot kyrkogården är på väg att strypas av planer på nya alltför omfattande bostadskvarter.

FVU noterar med tillfredsställelse att Mikaelsparken nu är med på parkkartan.

FVU saknar förslag till lägen för ett efterfrågat funktionellt och tillgängligt konstmuseum. Vi har pekat ut tänkbara lägen i hamnen och i Ångkvarns äldre byggnader.

FVU är helt emot spången vid Kvarnfallet.

Silhuetten måste vårdas. Inga höga hus skall gälla i hela området som omfattas av Innerstadsstrategin, inte bara inom de markerade sektorerna. 10-våningshotellet i kv Suttung ligger redan i en siktlinjesektor liksom huset i kv Bredablick skulle komma att göra om planen blir verklighet! Som tidigare påpekats saknas siktlinjerna från grönstråken, i NÖ stadens miljonprogramområden, som alla pekar mot slottet och domkyrkan.

FVU saknar också det förslag till utvidgning av särskilt värdefulla kulturmiljöer vi gav i samrådet. Gällande områdena kring Väderkvarnsgatan och på Luthagen.

Just nu fokuseras överdrivet starkt på variation. Samspel är en väl så viktig faktor i stadsbyggandets svåra konst.

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong, tf ordf

Bilaga, tidigare skrivelse, 7 sid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *